X
 
 
היועצת המשפטית, עו"ד הילה תירוש-אנקרי

המחלקה המשפטית

כוחה של המילה הכתובה בהסכם:

ערב החג נדחתה על הסף הודעת צד ג' אשר הוגשה נגד "מקורות" על ידי קבלן לניקוי בריכות אשר נתבע על ידי אחד מעובדיו בגין פגיעה שנגרמה לעובד אגב ביצוע העבודה.
בית המשפט קיבל את בקשת "מקורות" לדחות ההודעה אשר הוגשה נגדה על הסף לאור קביעות ההסכם בין "מקורות" לבין הקבלן על פיו האחריות מוטלת על הקבלן וכלשון בית המשפט (ההדגשות במקור): "...מ.א.ד התחייבה במסגרת ההסכם להיות אחראית לבדה לכל נזק שייגרם מכל סיבה שהיא, לגופו או רכושו של כל אדם לרבות מי מעובדי הקבלן בקשר עם ביצוע העבודות נשוא ההסכם. ... זאת ועוד, מ.א.ד התחייבה במסגרת ההסכם אף לפצות ו/או לשפות את מקורות בגין כל נזק או תביעה שתוגש נגד מקורות או תביעה שמקורות תחויב בה הקשורה בביצוע העבודה. יוצא אפוא, שעל פי הוראות ההסכם, גם אם היה התובע מגיש תביעתו ישירות נגד מקורות (ולא נגד מ.א.ד מעבידתו) ומקורות (כמזמינה וכמפקחת על עבודת מ.א.ד) היתה נמצאת מחויבת בפס"ד לפצותו בגין נזקיו, הרי שלאור תניית השיפוי, היה על מ.א.ד לשפות את מקורות בגין נזקיה...."

 

ומעניין לעניין באותו עניין (קביעות ההסכם וחשיבותן ב'עת משבר'):

בחודש דצמבר 2011 תבעה מי עדן את חברת "הפניקס" בסך של כ-30 מלש"ח בגין נזקים אשר נטען כי נגרמו למי עדן כתוצאה מאירוע גשם משמעותי בשנת 2009 אשר גרם לזרימה שיטפונית בנחלי הזוויתן והיהודיה הסמוכים למעין הסלוקיה, ולסחף של חיידקים בשטח אגן ההיקוות, שהוא לטענתן סיכון מכוסה בפוליסת ביטוח שהתובעות רכשו מהפניקס. חברת "הפניקס" הגישה נגד "מקורות" ומדינת ישראל הודעת צד ג' על סך של 5,000,000 ₪ לצורכי אגרה ושמרה לעצמה את הזכות לתקן את ההודעה בהמשך ולהגדיל את סכום ההודעה בהתאם לתביעה.  

"מקורות" טענה בין היתר כי בהסכם בינה לבין מי מהתובעות קיימת תניית ויתור, במסגרתה ויתרו התובעות על כל טענה כלפיה באשר לטיב המים ואיכותם ובמסגרת ההסכם היא התחייבה לספק את מי המעיין באיכותם במוצא המעיין, ללא כל טיפול בהם וכי אירוע של הימצאות חיידקים במי המעיין עלול להיגרם מעשרות גורמים שונים שאינם בשליטתה.
ביום 25.3.2014 קיבל בית המשפט את בקשתם המוסכמת של הצדדים והורה על דחיית  ההודעה נגד "מקורות" והמדינה ובכך הסתיימה התביעה נגד "מקורות".

 

ובעניין אחר:

בחודש ינואר 2013 הגישו עמותת פורום המנכ"לים של תאגידי המים והביוב בישראל וכן שני תאגידי מים (מעיינות הדרום בע"מ ומי מודיעין בע"מ), עתירה לבג"צ נגד מועצת המים, רשות המים ו"מקורות" בטענה כי עלויות "מקורות" הושתו על צרכני המים בלא שבוצעה בדיקה מעמיקה של ניתוח ובידוד העלויות המוכרות ל"מקורות", בהיעדר שקיפות ותוך שנפלו בהחלטות פגמים מנהליים נוספים.
בין היתר, נטענו בעתירה טענות פופוליסטיות ובכללן כי עובדי "מקורות" מקבלים מים בחינם וכיוב'. ביום 18.3.2014 נמחקה העתירה בהסכמה.

 

וגם:

בג"צ דחה עתירה נגד ממשלת ישראל, שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, רשות המים, הוות"ל (ועדה לתשתיות לאומיות), "מקורות" וגופים נוספים, שהגישו ועד תושבי שכונת עין כרם ואחרים נגד אישור תכנית לתשתית לאומית, המסדירה את הקמת "מערכת המים החמישית לירושלים". התוכנית כוללת בין השאר הקמת מנהרת לחץ בתוואי המערכת, דבר שמחייב הקמת תחנת שאיבה באזור אגן עין כרם.
 
פרויקט "המערכת החמישית לירושלים" אושר ברשות המים ובוות"ל כמפעל תשתית לאומי בשל חשיבותו הרבה. המערכת שמקימה "מקורות" תיתן מענה לצריכת המים בירושלים וסביבתה בעשרות השנים הבאות. במסגרת הפרויקט תיכרה מנהרה, שהיא הראשונה בישראל ובין היחידות מסוגה בעולם להולכת מים בטכנולוגיה מתקדמת. ההחלטה להקים את המנהרה, במקום להניח קווים עיליים, נועדה למזער את הפגיעה בשמורות הטבע.
 
העותרים טענו כי הוועדה לתשתיות לאומיות לא בחנה די הצורך חלופות למיקום תחנת השאיבה באגן עין כרם, וכי החלופה שנבחרה תפגע בערכי הנוף הייחודיים שבאזור, להפרעת מנוחת התושבים והמבקרים בו ולפגיעה בחופש הדת של תושבי האזור.

בית המשפט דחה את העתירה וקבע כי החלטת הוות"ל, שקיבלה תוקף של החלטת ממשלה, התקבלה לאחר הליך תכנוני סדור ומורכב, שכלל שמיעה של כלל ההתנגדויות ובחינה נאותה של חלופות. החלופות שעליהן הצביעו העותרים נבחנו על ידי מקורות בשלב מקדמי ונמצאו בלתי מתאימות, וממילא חלופות דומות מאוד להן נבחנו בהרחבה בשלבים מאוחרים יותר. על כן לא נדרשה בחינה נוספת של חלופות אלו כשהן עומדות בפני עצמן. כן קבע בית המשפט, כי שאלת מיקומה הסביר של תחנת השאיבה היא בעיקרה שאלה תכנונית, הנמצאת בתחום מומחיותן של רשויות התכנון; וכי אין עילה להתערבות בית המשפט בהחלטה, המוצדקת רק במקרים חריגים, במיוחד כשמדובר בהחלטה של מוסד התכנון העליון.

 

המערכת החמישית לירושלים. צילום: ״אלול״

 

    

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה