לשכה משפטית

היועצת המשפטית, הילה תירוש

 

הישג ל"מקורות" בתביעה שהוגשה נגדה בבית המשפט העליון

המשמעות: 12 מיליון ₪ ל"מקורות"

 

בית המשפט העליון פסק כי עשרות יישובים חקלאיים בנגב ישלמו ל"מקורות" תשלום גבוה בעבור החריגה מהקצבות המים בשנת 2010.

 

העותריםעשרות מושבים וקיבוצים חקלאיים בנגב המערבי ובמרחב עוטף עזהמשקים את שדותיהם במי קולחים המטוהרים במכון הטיהור שפכי גוש דן ("שפד"ן"). בשנת 2010, אשר סבלה ממיעוט משקעיםביקשו הצרכנים לחרוג מהקצבת המים השנתית שהקצתה להם רשות המיםכדי למנוע את השחתת היבול והשדות.

 

כדי לרסן את צריכת המים ולאזן בין צורכי משק המים למצוקת החקלאיםובמקום להורות ל"מקורותעל הפסקה מידית של אספקת המים לשדות החקלאים (כמקובל בדרך כלל במקרה של חריגה מהקצבת המים), התירה רשות המים לחקלאים לצרוך מים נוספיםאך חייבה אותם לשלם ל"מקורותעבור החריגה מההקצבות לפי תעריף "גבוהיותרשהינו התעריף הקבוע עבור חריגה ממכסות מים שפירים.

 

לאחר שצרכו מיליוני מ"ק של מיםביקשו הצרכנים לשלם ל"מקורותדווקא לפי התעריף "הנמוךיותרהקבוע עבור חריגה ממכסות מי שפד"ןולהשיב להם את כל הסכומים העודפים שנגבו על ידי "מקורות", בסך כולל של למעלה מ-12 מיליון ש"ח.

הצרכנים הגישו עתירה לבג"צ וטענו כי חיובם בתעריף הגבוה איננו חוקיוזאת מכיוון שלטענתם לא ניתן לחייב אותם בתעריפים של מים שפירים בגין מים המסופקים לשדותיהם באמצעות מערכת השפד"ן.

עוד טענו הצרכנים כי הסכמתם לשלם את התעריף הגבוה ניתנה לרשות המים תחת עושק ובשל מצוקת הבצורתולפיכך אין לה תוקף.

 

בנוסף טענו הצרכנים כי רשות המים הטעתה אותם וגרמה להם להבין ש"מקורותתספק לשדותיהם דווקא מים שפירים, בעוד שבפועל התברר להם שסופק להם תמהיל של מי שפד"ן ומים שפירים.

 

מנגד טענו "מקורותורשות המים כי המים הינם משאב מוגבלכי תעריפי המים נועדו לרסן את הצריכה באמצעות מנגנון מאזן בדמות תעריף גבוהולפיכך חיובם של הצרכנים בתעריף הגבוה יותר נוכח מצוקת הבצורת הינו חוקי ומאפשר לרשות המים לנהל את משק המים ביעילות.

 

בנוסף טענו "מקורותורשות המים שתעריפי המים אינם מתיימרים לשקף את סוג המים המסופק בפועל לשדות החקלאים וכי מערכת השפד"ן מספקת כעניין שבשגרה תמהיל של מים שפירים ומי שפד"ן (שהינם באיכות מעולה).

 

לבסוף טענו "מקורותורשות המים כי לא ניתן לקבל את התנהלות הצרכנים אשר בתחילה צרכו כמויות ניכרות של מים ורק לאחר מעשה סירבו לשלם את התמורה שהוסכמה מראש ביניהם לבין רשות המים.

 

שופטי בית המשפט העליוןהשופטים אליקים רובינשטייןצבי זילברטל ויצחק עמיתקיבלו את עמדתם של "מקורותורשות המיםובהמלצת בית המשפט משכו הצרכנים את העתירה.

 

 

     

למעלה