תכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא בחברת "מקורות"

תשתיות המים ומי הקולחים בישראל עומדות בפני אתגרים רבים עקב גידול משמעותי בביקושים, בהיקפי ההולכה ובטיפול במים לאחר השימוש בהם. זאת על רקע עומס סביבתי הולך וגדל במדינה מהצפופות במזרח התיכון, זיהום וצמצום מקורות המים הטבעיים, השפעות של שינויי האקלים, הקשחת הרגולציה ועוד. "מקורות" עוסקת באספקת המרכיב החיוני ביותר לאדם – המים, אשר משמשים לא רק לשתייה, אלא גם לחקלאות, לייצור מזון, לבריאות הציבור (סניטציה), למוצרים תעשייתיים ועוד. פעילותה של חברת "מקורות" כוללת מגוון רחב של פעולות הנדסיות, תפעוליות וכדומה, אשר מטבע הדברים טמון בהן פוטנציאל ליצירת מפגעים סביבתיים. למעשה, "מקורות" היא מעצם טבעה חברה בת קיימא – ומכאן גם הקונפליקט בין הצורך בהבטחת אספקת המים לצרכים השונים של האדם, לבין צמצום החותם הסביבתי. בשל המגוון הרחב של תחומי פעילותה והיותה גורם מרכזי בתחום אספקת מים, החברה מחויבת מאז היווסדה, לא רק לאספקת מים באיכות גבוהה ביותר, אלא גם לקידום השמירה על הסביבה, להגנה על מקורות המים, לניצול אופטימאלי של משאבי המים ולקידום פיתוחן של טכנולוגיות מים סביבתיות.

"מקורות" משקיעה מאמצים ואמצעים רבים במטרה להגשים את חזונה הסביבתי, ומחויבת להמשיך ולפעול לקידום נושאים אלה ולשמש דוגמה לחברות אחרות – ממשלתיות, ציבוריות ופרטיות כאחד.
בימים אלה מקדמת "מקורות" תכנית אסטרטגית לפיתוח בר-קיימא, מתוך כוונה להבטיח ולהעצים את המשך פעילותה למען הסביבה. גיבוש התכנית תואם גם את דרישת רשות החברות הממשלתיות בנושא. מטרתה של תכנית אסטרטגית זו הינה ליצור מסגרת ניהולית כוללת לחברה בנושאי פיתוח בר קיימא, לרבות: פיתוח, שימור וניהול משאבי המים בישראל, המהווים את תחום הליבה של חברת "מקורות", ייעול השימוש באנרגיה וחיסכון במשאבים, ניהול סיכונים סביבתיים, פיתוח "טכנולוגיות ירוקות", יצירת סביבת עבודה ירוקה וקידום אחריות סביבתית-חברתית.

גיבוש התכנית יאפשר איתור הפערים בתחום פיתוח בר קיימא וצמצומם (טיפול מוקדם בהם ומניעת מפגעים מבעוד מועד), תוך העצמה ומינוף הפעילויות כחלק אינטגראלי מתכנית העבודה של החברה. במסגרת יישומה של תכנית זו יילקחו בחשבון מטבע הדברים הוראות החוק החלות על פעילות החברה, ואולם מסגרת התכנית רחבה, ושואפת אל "מעבר לרף הציות"

(Beyond Compliance) באופן וולונטארי, ומתוך תפיסה מתקדמת של ניהול מניעתי מושכל לניהול סיכונים, ליצירת ערך מוסף.

גיבוש תכנית כוללת מסוג זה מאפשר לחברה לייצר סטנדרטים ניהוליים מתקדמים, אשר צפויים לשפר את עמידתה בדרישות החוק. זאת בד בבד עם יתרונות רבים נוספים, כגון: ביצועים כלכליים משופרים, יצירת אפיקי הכנסה חדשים, חיזוק מחויבות העובדים לחברה, קשרי קהילה, העצמת המוניטין ועוד.

את התכנית האסטרטגית נבחר להוביל רפי איפרגן, סמנכ"ל להנדסה וטכנולוגיה.
לצורך ביצועה גובשו צוותי עבודה חוצי חברה, שיתכנסו על בסיס קבוע במהלך שלושת השנים הקרובות, ויידרשו לאשר המלצותיהם אצל מקבלי ההחלטות בחברה.
הצוותים, שיוקמו במהלך שנת 2010, כוללים: צוות פיתוח, ניהול ושימור משאבי מים, צוות ניהול סיכונים סביבתי, צוות התייעלות אנרגטית, צוות תכנון סביבתי ושימוש בחומרים ממוחזרים, צוות יצירת סביבת עבודה ירוקה וצוות אחריות חברתית-סביבתית.

במסגרת הפעילות כל צוות ימפה ויבחן את הפעילויות המתקיימת כיום בתחום פיתוח בר קיימא, יאתר פעילויות שאינן עומדות בקנה אחד עם עקרונות פיתוח בר קיימא, וימליץ על פעילויות ליישום תכנית אסטרטגית סביבתית כחלק מתכנית עבודה רב שנתית.  בסופו של התהליך מיועדת התכנית לא רק לממש את החובה המוטלת על "מקורות" לעסוק בנושא, אלא גם להביא למיצוי תועלות לחברה מעצם העיסוק בנושא זה.

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה