סמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיה – אברום בן יוסף

סמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיה

מקורות זכתה בשנת 2016 בציון הגבוה ביותר שניתן לקבל בדירוג מעלה - "פלטינה פלוס" ובכך שמרה על רצף של 4 שנים בדירוג הגבוה ביותר. 

מאת: קרני קריגר, מנהלת קיימות


"דירוג מעלה" מדרג חברות בהתאם לביצועים חברתיים-סביבתיים ומקנה כלים לניהול ושיפור מתמיד בתחום אחריות תאגידית, כגון: ממשל תאגידי, איכות סביבה, אקלים, טיפול בפסולת ושפכים, מעורבות חברתית ותרומה לקהילה, גיוון והכלה, היבטים אתיים בעסקים ועוד. הדירוג מאפשר מדידה, הערכה והגדרה של יעדים לשיפור, ומציין פעילויות לשימור.
השנה השתתפו בדירוג 98 חברות, המעסיקות 310,000 עובדים, במחזור הכנסות מצרפי של 365 מיליארד ₪.
מקומה של "מקורות" בראש רשימה מכובדת זו הינו תוצאה ישירה של ראייה אסטרטגית ארוכת טווח, תוך שילוב יכולת ביצוע מרשימה והשקעה חברתית וסביבתית גבוהה.
הצלחתנו בדירוג מהווה ביטוי לחוסנה ויציבותה של החברה, דבר המעיד ישירות על שותפות הדדית של כל עובדי ומנהלי החברה.
הישג זה מהווה אמת מידה למקומה וחשיבותה של "מקורות" כחברה מובילה ומתקף את חשיבות העיסוק בתחום.
את השתתפותנו בדיווח הוביל סמנכ"ל להנדסה, אברום בן יוסף,  תוך סיוע ועבודה מאומצת של עובדים רבים מקשת רחבה של תפקידים.
על מנת להפיק לקחים ולשמר את המובילות בתחום גם בשנת 2017 נעשה לימוד מעמיק של פערים ואלו תורגמו למשימות סדורות שהוטמעו בתוכנית עבודה 2017.  

 

 


 


מצעים מרוכבים להרחקת חומרים אורגניים – חלופה לפחם פעיל

WATECH והפקולטה לחקלאות פועלות במשותף לפיתוח ויישום מצעים מרוכבים להרחקת חומרים אורגניים

כתב וצילם: מריו קומל, מהנדס תהליך בכיר, יח' איכות מים


יחידת WATECH  ויחידת איכות מים של חברת מקורות בשיתוף הפקולטה לחקלאות ברחובות (האוניברסיטה העברית) , פועלות במשותף לפיתוח ויישום של מצעים מרוכבים להרחקת חומרים אורגניים מומסים במים, כחלופה לפחם פעיל. 
המדען הראשי שבמשרד הכלכלה מממן כ-70% מעלויות המחקר הדו-שנתי בסכום של כ-800 אלש"ח.

 • חרסית
 • פולימר
 • חומר אורגני


פוטנציאל כלכלי גדול
במערכות מים עיליים יש ריכוזים לא מבוטלים של חומרים אורגניים מומסים  (להלן: חא"מ). חומרים אלה מגיבים עם כלור ליצירת טריהלומתנים (חומרים החשודים כמסרטנים), עלולים להגביר התפתחות ביופילם במערכות המים, חלקם יוצר מטרדי טעם וריח, ויש עוד מגוון של בעיות איכות מים. עקב כך, במקרים רבים נדרשת הרחקה או צמצום של ריכוז החומרים הללו במהלך הטיפול במים לאספקתם כמי שתייה.
הטיפול הנפוץ ביותר של חא"מ הוא ההרחקה ע"י ספיחה באמצעות פחם פעיל, בדומה לקיים במתקן הסינון בטבריה. הספיחה לפחם פעיל מתבססת על קשירה פיזיקלית לא ספציפית ודיפוזיה וכליאה של המזהם המומס לתוך הנקבובים של הפחם. ההרחקה של חא"מ ע"י פחם פעיל היא בממוצע כ-40%  בלבד, עקב מהירות תגובה אטית יחסית.
במהלך פיתוח של מצעים מורכבים העשויים חרסיות ופולימרים סינתטיים, נמצא כי הם יעילים מאוד בהרחקת חא"מ, עקב קשירה כימית עמם. בבדיקות טכנו כלכליות נראה פוטנציאל כלכלי גדול לשימושם של מצעים מורכבים אלה כחלופה לפחם פעיל.
 

מטרות המחקר:

 • אופטימיזציות של יחסי חרסיות פולימרים להשגת הרחקה מיטבית של חא"מ.
 • פיתוח של המצעים המרוכבים בצורת גרנולות בעלות גודל, חוזק ויציבות מתאימים לאורך זמן.  
 • התאמת הפולימרים המרוכבים למערכות זורמות, בדומה לתנאי העבודה השוררים    
 • במתקן סינון טבריה, תוך כדי הרחקת חא"מ ביעילות מרבית.
 • פיתוח שיטות רגנרציה של המצעים (כימיות, תרמיות, והתאמה מולקולארית).

 

שלבי המחקר:
המחקר מתבצע בשלב הראשון במעבדות של הפקולטה ברחובות, בשיתוף מקורות. השלב השני הוא הקמה והפעלה של מערכת פיילוט במתקן סינון טבריה, שיוקם בתחילת 2017.

 עמודות מעבדתיות של מצע מרוכב (צד ימין) מול עמודות של פחם פעיל

ממצאים עיקריים לשנת 2016:

 • בבדיקות המעבדה נבחנו כמה פולימרים להרחקת חא"מ:
 • OHPVP (פולימר מפותח ע"י האוניברסיטה העברית) ו-  PDADMAC (פולימר בשימוש במי שתייה) נמצאו כמתאימים ביותר להרחקת חא"מ. 
 • במסגרת ניסויי עמודות (קולונות) במעבדה הוכחה יעילות ההרחקה של הפולימר PDADMAC המורכב על חרסיות להרחקת חא"מ ממי כינרת. כמו כן נמצאה הרחקה טובה מאוד של  חומציות הומיות ע"י  OHPVP(חומרים אורגניים הנמצאים במי כינרת.
 • ניסויים ראשוניים במעבדה מצביעים על השגת גרנולציה טובה, המאפשרת יישום במערכות זורמות בספיקות עבודה מקובלות.
 • כמו כן החלה בחינה של שילוב הגרנולות עם החרסיות המורכבות.

      

תועלות עיקריות:

 • פיתוח מצעים סופחים חדשניים בעלי פוטנציאל כלכלי כחלופה לפחם פעיל בטיפול במי שתייה.
 • פוטנציאל ליישום המצעים להרחקת מיקרו-מזהמים, הורמונים ותרופות להשבחת קולחים.
 • אם תוצאת הפיילוט תהיה מוצלחת, תיבחן אפשרות להשתלבות בחממה טכנולוגית להמשך פיתוח המוצר.
 • פוטנציאל אפשרי למיסחור המצעים למטרות שצוינו לעיל.

 


 

ניהול סיכונים כלל ארגוני במקורות עולה מדרגה
מערכת ממוחשבת לניהול סיכונים תשדרג את ניהול התחום בחברה
 

 

מאת: ברטה טנצר-מלמן, מנהלת סיכונים כלל ארגוניים

 

תחום ניהול הסיכונים במקורות נמצא בפתחה של קפיצת מדרגה עם הטמעת מערכת ממוחשבת לניהול סיכונים כלל ארגוני בחברה. בימים אלה עולה לאוויר מודול SAP חדש בשםRM - GRC (Governance, Risk & Compliance- Risk Management ), והוא ינהל את מכלול תחומי האחריות של מערך ניהול הסיכונים בחברה.
באמצעות מערכת זו ינוהל הסקר הכלל ארגוני של החברה ותעודכן תדיר מפת הסיכונים. העדכון ייעשה בעזרת עדכון סטטוס התגובות על ידי אחראי התגובה ויישום דרכי ההפחתה, שיגובשו על ידי אחראי הסיכונים. חברי ההנהלה המוגדרים מנהלי הסיכונים בתחום אחריותם, יתקפו את הסיכונים והמערכת תשמש כתשתית ארגונית לדיווח וזרימת המידע הדרושים לניהול הסיכונים בחברה.
בהתאם להחלטת הנהלה, החל מינואר 2017 משמשת המערכת לניהול השוטף של מערך ניהול הסיכונים.  המערכת GRC-RM תייצר פלטפורמה מרכזית לניהול סיכונים תוך שמירה על אחידות, חיבור ליעדי הארגון, גיבוש מדדים, מעקב אחר ביצוע משימות וקבלת אחריות של הגורמים הרלוונטיים.
מתאמי ניהול הסיכונים באגפים ובמרחבים הם זרוע הביצוע של מנהלי הסיכונים (חברי הנהלה) להטמעת תהליכי ניהול סיכונים באגף/מרחב. הם יוכשרו לתפעול המערכת יחד עם אחראי הסיכונים (מנהלי יחידות) ואחראי תגובות.
נוסף על סקר הסיכונים הכלל ארגוני, תנהל המערכת את סקרי הסיכונים התפעוליים וכן את הממצאים של תהליכי הפקת הלקחים שיבוצעו לאירועי כשל המחויבים בדיווח.

 

איור: מסך מרכז למנהל סיכונים – מפת סיכונים חמה
במקביל ליישום והטמעת מערכת זו, גובש נוהל חברה חדש (מספר 15-02-02) "ניהול סיכונים בחברה" שמטרתו להגדיר את תהליכי העבודה לניהול סיכונים, לרבות בעלי התפקידים, הארגונים המשתתפים בתהליך, שיטות העבודה ודרכי הטיפול והדיווח.
הנוהל נותן מענה לדרישת רגולציה הקובעת כי על כל חברה ממשלתית לקבוע את סוגי הסיכון שאליהם היא חשופה, ליצור ביניהם מדרג, לקבוע סדרי עדיפות לטיפול וכן להגדיר את הגורמים הרשאים ליצור חשיפות לסיכונים, לגדרם ולטפל בהם ולהגדיר את סמכויותיהם, וכן את תהליך הבקרה הפנימית בחברה, לרבות אופן הדיווח לדירקטוריון.
הטמעת המערכת הממוחשבת ונוהל החברה הם צעדים חשובים לחיזוק פעילות ניהול הסיכונים במקורות ומשקפים עלייה ברמת הבשלות של החברה בתחום זה.

 

 


 

צריכה חזויה בחיבורי צרכן
יישומון חדש בטלפון החכם יתריע על צריכות מים חריגות
מאת: פיליפ מדניק

כדי להגביר את הבקרה על צריכת המים החודשית בחיבורי צרכן, פותח ביחידת מערכות מידע יישומון להפעלה ע"ג טלפונים חכמים (אנדרואיד), שתפקידו להתריע על צריכות מים חריגות החזויות בסוף החודש.
היישומון מבוסס על מודל סטטיסטי המחשב לכל חיבור טווח צריכות אפשריות (מכמות ועד כמות)   עבור כל חודש בנפרד, כך שבהסתברות של 95% הצריכה הצפויה בסוף החודש תהיה בתוך טווח זה.
כך יהיה אפשר לאתר בעוד מועד תקלות במונים, להימנע ממתן הערכות לצרכן ולהפיק חשבון מים תקין ובזמן המיועד לכך. 
מאחר שלכל חודש יש אופי צריכה שונה, נבנה הטווח ברמה חודשית, בהתבסס על נתונים של שש השנים האחרונות. בפועל מתקבלים לאורך ציר הזמן 2 גרפים, המציגים את אופיין הצריכה השנתי של כל חיבור. טווח חודשי "רחב" יותר מסמן  שונות (Variance) גבוהה יותר בין הצריכות של אותו חודש. בדוגמה שלפנינו, השונות גבוהה יותר בחודשי הקיץ ואילו בחורף היא קטנה יותר (הצבעה על אופיו החקלאי של הצרכן).


במהלך החודש, על סמך הצריכות החודשיות ההיסטוריות במערכת 103 והצריכות השוטפות ממערך האטוס, מחושבת תחזית צריכה חודשית ונבדקת מול הטווח שנבנה בעוד מועד. בהמשך מובאים צילומי מסך מהיישומון הממחישים באופן גרפי ואינטואיטיבי את היכולות האלה: 
פירוט החיבורים שהצריכה שלהם עשויה להיות חריגה (בדומה לתוצאות המתקבלות מבדיקות  רפואיות), חריגים בראש, תקינים בהמשך.
ברמת חיבור, את אופיין הצריכה יחד עם הצריכה הצפויה בחודש הבדיקה.
מגמת הצריכה העונתית של השנים האחרונות באותו חיבור.  

                                                              


מסך 1:   רשימת חיבורים: סימון על האזור הירוק, צריכה תקינה.  סימון על החלק האדום, צריכה חזויה חריגה. 
            איכות המים של החיבור, בהתאם לצבעה של טיפת המים:    שפירים     מליחים  שפד"ן

 

 


מסך 2: אופיין צריכה (קווים אדומים)                                   

מסך 3: מגמת צריכה עונתית של החיבור, צריכה חזויה בחודש דצמבר (קו ירוק מקווקוו) לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה