סמנכ״ל כספים - יוחאי שוחט

סמנכ״ל כספים

ניהול סיכונים וציות במקורות

 
כתבה: ברטה טנצר-מלמן, מנהלת סיכונים וציות

 
ניהול הסיכונים

 
ניהול הסיכונים במקורות נמצא במגמת עליה מתמדת בדומה לחברות עסקיות בארץ ובעולם. פעילות מערך ניהול הסיכונים, מהווה מענה מקצועי להנהלת החברה לקידום הפעילות העסקית תוך ניהול הסיכונים הכרוכים בכך ויכולת לתעדוף המשאבים הנדרשים.


ניהול סיכונים כלל תאגידי (Enterprise Risk Management ) ERM אפקטיבי, מסייע לחיזוק יציבות הממשל התאגידי וציות מיטבי לדרישות רגולטוריות באמצעות יצירת מסגרת של בקרות פנימיות והליכי דיווח.


בימים אלה מבוצע סקר סיכונים תאגידי חדש לחברה לשנים 2018-2020 כמחויב לדרישות רשות החברות ומתודולוגיה גלובלית של ארגון ה COSO Committee of Sponsoring Organizations) ) הסקר צפוי להסתיים בסוף החציון הראשון השנה ויובא לאישור ההנהלה והדירקטוריון.
הסקר מורכב מעיקרי השלבים הבאים:

 1. הכנת תשתית והתנעת הסקר בחברה לרבות שאלון ממוחשב לזיהוי סיכונים וגורמי סיכון
 2. איסוף/מיפוי הסיכונים באמצעות מילוי שאלון מיפוי סיכונים על ידי הגורמים המשתתפים בסקר הסיכונים- כ-100 מנהלים
 3. קיום פגישות עם מנהלים ומוקדי ידע בחברה לצורך מיפוי הסיכונים בכלל התחומים
 4. גיבוש מסמך מיפוי סיכונים וגורמי סיכון ואישורו על ידי פורום מתאמי סיכונים וועדה עליונה
 5. גיבוש קריטריונים לדירוג הסיכונים ואישורן
 6. דירוג הסיכונים, ניתוח התוצאות ותיקופן באמצעות סדנת מנהלים און – ליין לדירוג הסיכונים
 7. ניתוח תוצאות הסקר וגיבוש מפת סיכונים Heat Map""
 8. הצגת תוצאות הסקר וקביעת סיכוני מפתח על ידי הנהלה – אישור הסקר
 9. הזנת נתוני הסקר למערכת הממוחשבת לניהול סיכונים  GRC
 10. הצגת הסקר בדירקטוריון החברה

 

סקר הסיכונים התאגידי מהווה את התשתית הניהולית של הנהלת החברה והדירקטוריון לקביעת סדרי עדיפות והקצאת משאבים. הסקר ידון באופן רבעוני בדיוני ועדה עליונה בראשות המנכ"ל ובדיוני ועדת הכספים בדירקטוריון, שהוסמכה לשמש כוועדת משנה לניהול סיכונים. 

איור 1: מפת חום  "Heat Map"נתוני סדנת הערכת סיכונים בהנהלה 


אכיפה וציות

 
במקביל להטמעת תרבות ניהול סיכונים, החליטה הנהלת החברה להטמיע גם את תחום האכיפה והציות ובמסגרת זו פורסמה בחודש אפריל השנה תוכנית אכיפה למניעת הונאות ומעילות שוחד ושחיתות. 


תכנית אכיפה הינה מנגנון וולונטרי אותו מאמץ ומיישם תאגיד באופן שוטף כדי לאתר ולמנוע הפרות ועבירות וכדי לוודא ציות של התאגיד ושל היחידים בו . מהות התוכנית נועדה לעגן את מנגנוני הדיווח והטיפול בעת אירוע הפרה ולהוות קו הגנה בממשל התאגידי הקיים.


במסגרת בניית מערך האכיפה והציות בחברה, מבוצע בימים אלה, סקר סיכוני ציות שנועד להוות את התשתית של הטמעת תוכניות האכיפה הבאות החברה.
תוכנית האכיפה תוטמע בחברה מהלך החודשים הקרובים באופן מקיף.

 

 


 


חידוש ועדכון מערך הביטוחים לשנת ביטוח 2018/19
 

כתב: אדי שטיין, ממונה על הביטוח

ביטוח צי הרכב
צי הרכב שבבעלות הקבוצה (ללא רכבי הליסינג) מונה כ-1,300 כלים לרבות ציוד מכני הנדסי. ביטוח הצי כולל פוליסות חובה ופוליסות צד ג' – רכוש. לכלים שאינם מבוטחים בביטוח חובה (אלה שאינם רשאים לנוע על הכביש כגון מלגזות מכבשים ועוד) מוסדר ביטוח צד ג' – גוף. לקראת סיום תקופת הביטוח של הפוליסות ב-31.3.2018, ערכנו מכרז, בו זכתה חברת איילון בפרמיה שנתית כ-2.5 מיליון ₪.

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה
מדובר בביטוח החל על דירקטורים נושאי משרה במקורות חברת מים וחברות הנמצאות בשליטתה ,עם הגדרה רחבה של נושאי משרה כמי שנושא בסמכות ניהולית או פיקוחית, בלי קשר לדרגת הכפיפות. גבול האחריות בפוליסה עומד על 50 מיליון דולר ארה"ב.
במאי 2018, חודשה הפוליסה לתקופת 7/18-6/2019, אצל המבטח הנוכחי (כלל חברה לביטוח) תמורת פרמיה שנתית - 87,345 דולר ארה"ב.

ביטוח אלמנטארי וימי
מערך הביטוח האלמנטארי והימי כולל מספר פוליסות לביטוח רכוש, אובדן רווחים וחבויות, אשר כולן עומדת לפוג ב-30.6.2018. בימים אלו אנו ממתינים לקבלת הצעות בהליך, כולל שירותי חזית (fronting) בפוליסת חבויות צד ג' משלובת כיסויים נוספים ופוליסת אחריות מקצועית משלימה, אשר נערכות בשוק המבטחים בלונדון. המבטחת הנוכחית הינה חברת הראל שזכתה במכרז ב-2015.
חידוש פוליסת חבויות צד ג' משלובת כיסויים נוספים ופוליסת אחריות מקצועית המשלימה נעשה באמצעות ברוקר מורשה Lloyd's, אשר זכה במכרז ברוקרים ב-2016.
אומדן פרמיה שנתית עבור מערך הביטוח האלמנטארי והימי הינו בין 12 ל-13 מיליון ₪.

ביטוח סייבר
פוליסת ביטוח זו מוסדרת החל מאוגוסט 2017. הפוליסה נותנת מענה ביטוחי בגבול אחריות כללית בסך 10 מלש"ח להוצאות ונזקים כספיים עקב אירוע סייבר וכן לנזקים כספיים של צדדי ג' עקב אירוע סייבר במקורות. הפוליסה מוסדרת בשוק המבטחים בלונדון באמצעות ברוקר מורשה Lloyd's. הפוליסה חודשה לשנת ביטוח 2018/19 אצל המבטחת הנוכחית, תוך רכישת כיסוי משלים אשר לא קיים בפוליסה המסתיימת, וזאת בהמלצת מנהל יחידת מערכות מידע.

הגדלת ביטוח נגד סיכוני רעידת אדמה
בעקבות המלצות דוח חברת ABSC האנגלית, שערכה סקר סיכוני רעידת אדמה לצורכי הביטוח, דירקטוריון החברה החליט להגדיל את הכיסוי הביטוחי הקיים. בהתאם לכך, החברה נערכת לקבלת הצעות לביטוח זה.

 

BSC - מדידת ביצועים – כמה ואיך?

 

כתב: חגי עידו, מנהל יחידה כלכלית ותקציבים


בחודשים האחרונים נעשתה עבודה רוחבית ליצירת מדדים חדשים והזנתם במערכת ה- BSC. מדדים חוצי ארגון אילו יסייעו בהשגת המטרות האסטרטגיות והתפעוליות במקורות.
המערכת תסייע במדידת ביצועי "מקורות" ברזולוציות גבוהות ובשיפור יכולות הניטור והבקרה השוטפים והפרויקטלים אחר הפעילות הארגונית.
המערכת בין השאר תספק ל "מקורות" אינדיקציה על חולשות בתהליכי העבודה ותציג תמונה לגבי מצבה של החברה, העמידה ביעדים ופעילות היחידות והמחלקות השונות.
מהם סוגי היעדים ואיך מודדים אותם?
ישנם שני סוגי יעדים הנמדדים תחת ה BSC , והם:

 1. יעדים שוטפים – יעדים כמותיים אשר ימדדו באופן רבעוני ויצביעו על פעילותן השוטפות של היחידות
 2. יעדים פרויקטלים – נבחרו מעל עשרה פרויקטים עליהם יתבצע מעקב ברמת הנהלה

יתרונות השימוש במדדי הביצוע של ה- BSC כוללים:

 • התאמת הביצועים לאסטרטגיית החברה
 • מתן זווית הסתכלות אלטרנטיבית על ניהול הסיכונים
 • הגברת השקיפות בחברה
 • שיפור יכולת הערכת תוצאות הפעילות התפעולית
 • בחינת תהליכים והובלה לשיפור הביצועים
 • זיהוי כשלים בתהליכי העבודה והצפתם
 • שימוש במידע הקיים לאומדן היכולות הארגוניות ושיפורן,
 • הקטנת השימוש באומדנים והשערות


מערכת ה BSC נועדה לשמש כלי מניע להשגת מטרות אסטרטגיות, זאת על ידי מדידה והערכת אובייקטיבית של הביצועים. היא מהווה כלי מדידה אובייקטיבי לסיוע בקבלת החלטות ניהוליות מבוססות נתונים.

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה