סמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיה

ניהול סיכונים
ת"י (תקן ישראלי) 18001 לניהול בטיחות

מאת: יוחי אינדק


תחום הבטיחות נוגע כמעט לכל פעילות המבוצעת בחברה ולכלל העובדים, הקבלנים והמבקרים בה.
עובדי חברת "מקורות" עוסקים במגוון רחב מאוד של מקצועות, חלקם מורכבים, עם סיכון גבוה.
 חברות מתקדמות בעולם פועלות תחת תקן לניהול בטיחות המסייע בניהול תחום זה באופן אחיד, עקבי ומבוקר כך שעובדים ומנהלים יכירו את הדרישות והציפיות מהם ומנהלים יוכלו לבצע בקרה מסודרת ומלאה אחר הנושאים המחייבים טיפול על פי חוק, או בהתאם להנחיות שהם עצם הכתיבו.
אגף ההנדסה שילב בתוכנית העבודה 2012 ביצוע פיילוט ליישום תקן 18001 לניהול בטיחות בחברה. לצורך ביצוע הפיילוט נקבעו יחידת שטח אחת - יחידת נגב צפוני, ויחידת מטה - יחידת הפיקוח. 
נבחרה חברה חיצונית - NEXTEP - שתלווה את יחידת ניהול סיכונים והבטיחות ואת היחידות שנבחרו בביצוע הפיילוט, והחלה תוכנית ההתעדה.
היעד נראה מעט יומרני, אך למרות הקשיים הרבים והצורך בשינוי תפיסתי בלא מעט מובנים, בוצעו במשך 7 חודשים פעולות רבות ומגוונות ליישום התקן ובחודש אוקטובר התקבלו בחברה 2 תעודות הסמכה לתקן זה. 
העובדים ומנהלי היחידות שלקחו חלק בפיילוט הקדישו מאמץ רב להצלחתו, ובהובלה וסיוע של גורמי המטה השונים במטה החברה ובמרחב הצליחו לשנות את התפיסה וליישם את התקן כפי שמתחייב בחברה טכנולוגית מתקדמת.
לאחר ביצוע הליך הפקת לקחים נחל בהיערכות ליישום התקן והתעדה בכל יחידות החברה, הליך שיתפרס על פני שנתיים.
ההליך ידרוש עבודת עומק מורכבת ומאמץ מרוכז, אך אין ספק כי בסוף התהליך נימצא בתחום הבטיחות בעידן אחר.
בהזדמנות זו נכיר תודה לכל העוסקים במלאכה, שהביאו להצלחת פרויקט חשוב זה.
 
 

 
פרויקט "תעוזה"

מאת: אמנון פריאל

בשנת 2010 חתמה חברת "מקורות" הסכם עם חברת "דוראד אנרגיה" לרכישת חשמל מוזל  למשך 12 שנה. "דוראד אנרגיה" זכתה במכרז פומבי שפרסמה "מקורות".
רכישת חשמל (Energy) מ-"דוראד אנרגיה" תתבצע בכפוף לתוכנית צריכה יומית, ברזולוציה חצי שעתית, עד להספק (Capacity) אותו תעמיד חברת "דוראד אנרגיה" לרשות "מקורות". במילים אחרות, חברת "מקורות" מתחייבת מראש על כמות החשמל הנדרש בכל פרק זמן. על מנת לעמוד בהתחייבות זו, תידרש חברת "מקורות" לפתח יכולות תכנון ותזמון של צריכת החשמל של מתקנים שייכנסו להסדר. צורך זה מוסיף ממד חדש של מורכבות רבה למודל אספקת המים הקיים.
בהסכם עם "דוראד אנרגיה" גלום פוטנציאל חיסכון רב, אך מצד שני קיימת גם אפשרות לתשלום קנסות במקרה של סטיות מתכנית צריכת החשמל.
מטרת פרויקט "תעוזה" היא לפתח יכולות תכנון, תזמון ובקרה של צריכת האנרגיה במתקני "מקורות", לצורך צמצום עלויות האנרגיה של החברה, תוך עמידה ביעדי איכות, יעילות ואמינות אספקת המים. כמו כן יש צורך ביכולת בדיקה של חשבונות החשמל המורכבים שיגיעו מדי חודש מ-"דוראד אנרגיה".
להלן תרשים עקרוני של רכיבי המערכת:

 
פרויקט "תעוזה" עתיד לשנות את התפיסה התפעולית של "מקורות".

הפרויקט מתבצע בהובלת אגף ההנדסה, בשיתוף פעולה מלא של:
    •    יחידת משאבי מים: מחלקות אספקת המים, אנרגיה ומודלים
    •    יחידת פיקוד ובקרה
    •    יחידת מערכות מידע
    •    היחידה הכלכלית באגף הכספים
    •    המרחבים: תפעול, חדרי הבקרה וההנדסה
בימים אלה אנו נמצאים בעיצומו של המכרז לבחירת חברה חיצונית למימוש הפרויקט.
הפרויקט יתבצע תוך ניצול הידע הרב הקיים בארגון בנושאים הרלוונטיים.
 
 

 
 
משאבי מים
תמונת מצב מקורות המים בסוף השנה ההידרולוגית 2011/12
מאת: ד"ר יוסי גוטמן
כמויות המשקעים שירדו בחורף 2011/12 בצפון ובמרכז הארץ היו גבוהות מהממוצע הרב שנתי, וזאת לאחר רצף של 8 שנים שחונות (מאז שנת 2004). בדרום הארץ כמויות המשקעים היו מתחת לממוצע. בשקלול ארצי הגיעה כמות המשקעים ל-103%. 
תרשים 1 מציג את כמויות המשקעים המצטברות עד סוף אפריל 2012 . הנתונים הוכנו על ידי השירות ההידרולוגי.תרשים 1: כמות המשקעים המצטברת באגנים השונים ביחס לממוצע הרב שנתי (מקור: השרות ההידרולוגי)

הגשמים, שהתמקדו בעיקר בצפון הארץ, הביאו לעלייה בשפיעת המעיינות, שהיא כיום גבוהה מזו שהיתה בסוף השנה ההידרולוגית 2010/11.

המים הזמינים שנכנסו לכנרת בשנה ההידרולוגית 2011/12 הגיעו ל-433 מלמ"ק (מיליון מ"ק), לעומת 304 מלמ"ק בשנת 2010/11. הכמות שנכנסה לכנרת בשנה ההידרולוגית 2011/12 גבוהה מהממוצע ומהחציון (324 ו-299 מלמ"ק בהתאמה). הכמות שנכנסה השנה לכנרת היא הגבוהה ביותר מאז השנה ההידרולוגית 2003/04.
באגן ירקון תנינים המפלסים בסוף השנה ההידרולוגית גבוהים בכל חלקי האגן מהמפלסים שהיו בסוף השנה ההידרולוגית 2010/11, מצב המשקף תוספת אוגר של כ-56 מלמ"ק.
גם באקוויפר החוף המפלסים עלו בהשוואה לתחילת השנה ההידרולוגית ועלייה זו משקפת תוספת אוגר של כ-66 מלמ"ק (ללא השפד"ן).

הגשמים שירדו ברמות מנשה הביאו לזרימה יפה למאגר מי השיטפונות בנחלי מנשה. בשנה זו נכנסו למאגר השיטפונות כ-6 מלמ"ק.
בגליל המערבי הגשמים הביאו לעליית מפלסים באזורי ההר ולתוספת אוגר של כ-25 מלמ"ק. במורד, לרגלי הגליל המפלסים בסוף השנה ההידרולוגית דומים לאלו שהיו בסוף השנה ההידרולוגית של 2010/11.
איכות מים  

מאת: ד"ר ברכה לימוני

על פי "ועדת עדין" והגרסה האחרונה של התקנות החדשות למי השתייה, עומדת חברת "מקורות" בפני מספר שינויים, אשר תידרש עבורם היערכות. 
בין השינויים:
1. הכשרות עובדים
כל העובדים הבאים במגע עם מערכות מי השתייה נדרשים לעבור הכשרה של כ-100 שעות, אשר בסיומה יעברו בחינה ויקבלו תעודת הסמכה של משרד הבריאות. 
מדובר בכל עובדי השטח של החברה, כולל עובדי אחזקה - מאות רבות של עובדים. 
נידרש לסיים את העברת את ההכשרות תוך 5 שנים, ומחלקת ההדרכה של החברה כבר החלה לבחון את הדרכים לביצוען.
לאחר מיכן נדרש יהיה לעבור רענון פעם ב-5 שנים.
  
2. סקרים תברואיים מניעתיים
"מקורות" יזמה ומבצעת בשנים האחרונות סקרים סביבתיים במקורות המים, למרות שהדבר לא נדרש עד עתה בתקנות. 
בתקנות החדשות נדרשים סקרים תברואיים מניעתיים במקורות המים פעם ב-5 שנים, 
ובנוסף - סקרים במתקני טיפול (ללא חיטוי) פעם בשנה, ובמערכות אספקת מים פעם ב-10 שנים. 
את הסקר הראשון בקידוחים ובמערכות אספקת המים נידרש להשלים תוך 5 שנים.
סקירת מערכות אספקת המים הוא פרויקט רחב שידרוש את התגייסות המרחבים בהגדרת המפעלים, שיהוו את היחידות הנסקרות, בהנחיית הגופים שיבצעו את הסקרים ובניהול הפרויקט.
הוקם צוות לקביעת דרכי הפעולה ליישום תקנה זו.


3. פרסום לציבור
התקנות החדשות נוקטות בגישה של שקיפות כלפי צרכני המים, הן בנוגע למידע כללי והן בנוגע לתקלות.
ספקי המים יחויבו לפרסם לציבור מהם מקורות המים מהם סיפקו, מה היו תוצאות הבדיקות - תוך הדגשת חריגות - מה נעשה לטיפול בחריגות, כל תקלה שאירעה במערכת אספקת המים ואשר היתה לה השפעה על איכות המים ואת הפעולות שנעשו לתיקונה - הן בפרסום מיידי והן בדוחות תקופתיים.
כמו כן נידרש לפרסם את תוצאות הסקרים התברואיים שבוצעו (ראו סעיף קודם).
חברת "מקורות" תידרש להפנים את השינוי התפיסתי, להיערך לפרסום המידע באתר האינטרנט שלה ולגבש דרכי התמודדות עם הפניות הרבות שייווצרו עקב שינוי זה.
צוות שהוקם לבחינת נושא הדיווח השנתי של איכות המים לצרכנים הקיים היום, בוחן נושא זה גם לאור התקנות החדשות.
  
4. סקר בקידוחים רדודים
ספקי המים נדרשים לבצע סקר לבדיקת השפעת עונות השנה על הימצאות חומרי הדברה וחומרים תעשיתיים בקידוחים הרדודים (עד 150 מ').
מדובר בבדיקה חד-פעמית של 4 דיגומים בשנה בכל קידוח, כאשר בכל שנה יידגמו 20% מהקידוחים.
דרישה זו תגדיל פי 3 את מספר הדיגומים המורכבים עבורם נידרש דוגם רמה ב', וכן את מספר בדיקות המעבדה שיבוצעו במעבדה המרכזית. 
המעבדה והמרחבים נערכים לגידול זה.
 
5. שינויים במערכת המידע של איכות המים
בניית תכנית הדיגום על פי התקנות החדשות שונה מהקיימת, ולכן נדרש שינוי במערכת אמ"א.
על פי התקנות החדשות, החומרים הנבדקים מחולקים ל-9 קבוצות ניטור, ועל כל קבוצה חלים כללי בנייה שונים.
לדוגמה, עבור חמרי הדברה - תוצאות של בדיקות לאורך שנה שלמה קובעות מהם כללי הבנייה שיחולו על כל פרמטר בנפרד לאורך השנים הבאות.
דוגמה נוספת - המועד הבא תלוי במגמה של אוסף התוצאות שנמצאו בשלוש-חמש שנים של בדיקות. 
יחידת מערכות מידע, בשיתוף עם נציגי מהנדסי איכות המים של המרחבים, נערכת להכנסת השינויים הנדרשים, ואף בנתה יישום ניסיוני המיועד לעבודה על פי התקנות החדשות.
 

 
 
"ווטק"
פטנטים ב"מקורות"
 
מאת: שפיגנר אלון

לנושא הקניין הרוחני חשיבות בשני אספקטים מרכזיים:
    •    שמירה על הידע הייחודי של החברה, לשימור היתרון מול המתחרים.
    •    מסחור והפקת תועלות מהידע הייחודי שפותח בחברה.
במשך 70 שנה "מקורות" פעלה ללא טיפול בנושא הקניין הרוחני. בשנת 2007 החל לראשונה הטיפול בנושא. נרשמו בקשות לרישום פטנטים, ומבוצעת הדרכה לעובדים על חשיבותו של הנושא והדרכים לקידומו בחברה. פותחו נהלים, הוקמה ועדה מנהלת והנושא מקודם בחברה על ידי יחידת ®WaTech.

עד כה נרשמו 6 בקשות פטנט, ובימים אלו מתבצע טיפול ובחינה למספר המצאות נוספות.
הפטנטים שנרשמו עד כה:
 
סילוק בורון בתהליך ההתפלה (ניסים נדב ומנחם פריאל מיחידת ההתפלה)

  


תהליך הגנה קטודית
(גרישה סטפנובסקי ממרחב מרכז)
 


חיזוי ביופאולינג למתקני התפלה (אלי קוצר מיחידת התפלה)
 הוצאת ממברנות ממכלי לחץ
(שלום נחמני ויגן צור מיחידת ערבה)
  
 שסתום רגל לקידוחים עמוקים
(גבי קליין ואבי זכרין ממרחב מרכז, גנדי חפץ ואיגור קולודין מ"שחמ")
 חיוצים פלסטיים להגנה קטודית
(מיקו לוי מיחידת ערבה)
כדי לרשום פטנט צריך המצאה שהיא חדשנית, ומועילה. ליחידת ®WaTech הגיעו המצאות שונות שלא ניתן לרשום אותן כפטנט, אך זה לא מוריד מערכן ומתרומתן לפעילות החברה. המצאות אלו יובאו לידיעה ושימוש כלל עובדי החברה, והממציאים יתוגמלו בהתאם לנוהלי החברה.

דוגמה להמצאות אלו:
מערכת כיבוי אש גזרתית (ולדימיר קושניר ויעקב זריהן ממרחב צפון)
   מדרך לעבודה בטוחה על מכלי סולר
(אבי זכרין, אילן קליסה, אבי גולדשטיין ממרחב מרכז)
   
 


מערכת למניעת דליפות ממכלים לחומרים מסוכנים
(אילן ארזי מיחידת ערבה) 
   התפלה בלחץ קבוע
(אלי קוצר והדס קרן מיחידת ההתפלה)
החברה חרתה על דגלה את הנושא של קידום החדשנות, והעובדים מוזמנים להעביר לידיעת אנשי יחידת ®WaTech כל רעיון חדשני לבחינה. 
בר-קיימא
דוח קיימות - חוברת אחריות תאגידית, "מקורות" 2012

מאת: ברק גרבר

לאחרונה פרסמנו את דוח הקיימות הראשון של חברת "מקורות". כחברת תשתית מובילה המנהלת משאב טבעי ראשון בחשיבותו, בחרה "מקורות"  את תחום הקיימות כיעד מוביל כחזון וכדרך עבודה בכל אחד מתחומי פעילותה.

במסגרת זו ובמטרה להמשיך ולהעמיק את עיסוקנו בתחום, בחרנו להצטרף ליוזמת הדוח הבין-לאומית - GRI
(Global Reporting Initiative) ולפרסם דוח קיימות בהתאם לפרוטוקול שהיוזמה מכתיבה.

דוח קיימות מהווה פלטפורמה בין לאומית מקובלת להצגת פעילות חברתית-סביבתית של חברות. הדוח נכתב בשני מישורי דיווח. הראשון הוא דיווח אחיד וממוסגר תחת מספר מדדי דיווח בנושאים שונים, ביניהם סביבה, חברה, כלכלה משאבי אנוש ועוד. השני הוא דיווח פתוח בו אנו נדרשים להציג את חזוננו, יעדי ביצוע, שאיפות,  הצלחות וקשיים.

הנושאים המדווחים בדוח הינם אלו שזוהו על ידי מחזיקי העניין של "מקורות" כמהותיים וכתואמים את חזון החברה. בנוסף נערכה בדיקה לגבי הנושאים המדווחים בקרב חברות ורשויות מים ברחבי העולם. אלו היוו אמות מידה בנוגע לנושאים לדיווח.


הדוח הינו תוצר של מערכת הפקה מורכבת ורבת משתתפים מקשת רחבה של עובדי החברה, והוא נערך בהתבסס על מספר רב של שולחנות דיון שניתחו את הנושאים ובחרו את ההיקף ואת צורת הדיווח המתאימה ביותר עבור כל אחד ואחד מהמדדים.

נדגיש כי אין הדיווח עומד בפני עצמו אלא כביטוי לפעילות הענפה והנמרצת שמתבצעת בחברה. אני משוכנע כי פרסום דוח זה  יתרום להמשך ביסוסה של חברת "מקורות" כחברה מובילה, אחראית וירוקה בארץ ובעולם.
  


פרויקט "אגם"

מאת: אמנון פריאל


פרויקט "אגם" עלה לאוויר בשנת 2011.
המערכת תומכת בכלל פעילויות האחזקה ב"מקורות", ניהול המחסנים, המלאי ורכש פריטים ב"מקורות" וב"שחמ".
המערכת מבוססת על תוכנת מדף מסוג ERP הנפוצה בעולם – SAP, שהותאמה בפרויקט לצרכים ולתהליכים של מקורות.
בנוסף ליישום מערכת ה-SAP, וכדי לתמוך באופן מיטבי בעבודת אנשי האחזקה בשטח, ביצענו פרויקט של יישום מערכת MOBILE (מסופונים).
פרויקט ה–MOBILE זכה במספר פרסים, כולל מקום ראשון בעולם בגין חדשנות וייחודיות היישום. בפרויקט זה "מקורות" הייתה חלוצה ביישום טכנולוגיה מתקדמת של SYBASE – חברה שנקנתה על ידי חברת SAP העולמית.
במערכת "אגם" משתמשים כ-1,100 איש ב"מקורות" וב"שחמ".
מאז עלייתה לאוויר בוצעו במערכת שיפורים רבים המאפשרים שימוש יעיל ונוח במערכת.
המידע הנצבר במערכת מקנה ל"מקורות" יכולות ניהול, בקרה וניתוח מתקדמים.

תרגיל נקודת מפנה 6
כיצד התמודדה חברת "מקורות" בתרגיל רעידת האדמה האחרונה?

מאת: ברטה טנצר-מלמן, מנהלת חדר מצב מטה החברה


בתאריכים 21-25/10/2012 התקיים תרגיל חירום ארצי, "נקודת מפנה 6", אשר מהווה פעילות מרכזית של מערכת החירום של עורף מדינת ישראל. התרגיל כלל את כלל הגופים במדינה.
מטרת התרגיל בחברת "מקורות" הייתה שיפור המוכנות והמענה המשולב של יחידות החברה להתמודדות עם תרחיש רעידת אדמה הרסנית בישראל, תוך קיום ממשקי העבודה עם רשויות החירום והתשתית הלאומיות.
התרגיל כלל תרחיש משולב של שתי רעידות אדמה הרסניות בדרום ובצפון, בהפרש של כשעה אחת מהשנייה, וגל צונאמי ששוטף את חופי הארץ כשעה וחצי שעה לאחר מכן. כל ההתפתחויות בתרגיל נבעו מאירועים אלו. 


לוח הזמנים של התרגיל שיקף את היום הראשון והשני לתרגיל כ"זמן אמת" לטיפול ראשוני בהרס ולפעילות הצלה, והחל מהיום השלישי לתרגיל (23/10/12) - התייחסות ליום ה-8 לאירוע, תוך מטרה להתוות פעילות של שיקום המערכות.
התרגיל ב"מקורות" כלל תרחישים פנימיים ייחודיים שנגזרו מהתרחיש המשולב הכללי. בשונה מתרגילים קודמים, בהם הוזרמו לחדרי המצב הודעות של מנהלת התרגיל על  פגיעות במערכות השונות, הפעם נעשה זיהוי ואיתור האירועים באמצעות הזרמת אירועים ישירות  למערכת הסאקדה בחדרי הפיקוד (בעמדת מחשב נפרדת שיועדה לטובת התרגיל), ובנוסף - זיהוי ואיתור אירועים שסומנו בד$גלונים בשטח' על סמך סיורים ושימוש במסוק. 
חברת ,מקורות,, כחברת תשתית וספק המים הלאומי, הושפעה כתוצאה מפגיעה פיזית ישירה שהתבטאה בהרס מתקנים ובנזק נוסף בשל כשל מערכות תומכות' כגון מערכת אספקת החשמל. 
התרגיל כלל אירועים נרחבים של הפסקות חשמל, פיצוצי צנרת, בעיות איכות מים, אירוע חומרים מסוכנים, קריסת מאגרים וברֵכות, פגיעה במתקני התפלה, במתקני טיפול בשפכים ובמעבדות החברה, טיפול בעובדי החברה ובמשפחותיהם.
פועל יוצא של האירועים הוביל למחסור במשאבים חיוניים כגון כח אדם מקצועי בניהול ובביצוע עבודות השיקום, בתחום האמצעים נוצר מחסור בציוד מכאני כבד, כלור , דלק וסולר.
סך אומדן הנזקים הישיר הראשוני של האירועים, הוערך בכ-500 מלש"ח.

החברה הפעילה  ארבעה חדרי מצב במרחבים וחדר מצב במטה החברה, וביצעה הערכות מצב פעמים ביום בשיתוף של כלל הגורמים הרלוונטיים ברמת הנהלת החברה. בסיום כל יום הועברה הערכת המצב הכללית של חברת "מקורות" לרשות המים. בנוסף תורגלו ממשקי הפעילות של החברה מול גופי הרגולציה הרלוונטיים השונים, כגון משרדי ממשלה שונים, חברות תשתית, גורמי הצלה וחילוץ, הסברה ועוד.

בעיצומו של היום השלישי לתרגיל התקיים תחקיר חם בראשותו של הסמנכ"ל להנדסה וטכנולוגיה, רפי איפרגן, ומנכ"ל החברה, שמעון בן-חמו, אשר סיכם כי היערכות החברה לתרגיל היתה טובה ונכונה וכן כי מתווה התרגיל ותרחישי הנזק היו מתאימים ורלוונטיים לפעילות החברה.
תחקיר מסכם של תרגיל נקודת מפנה 6 התקיים ב-13.11.2012, בנוכחות כלל הגורמים הרלוונטיים.


"מקורות בשביל ישראל"

מאת: ברק גרבר, יאיר בייטלר

לאחרונה עלה לשטח השלב הראשון בפרויקט "מקורות בשביל ישראל" - פריסה של נקודת שתייה ופינות ישיבה לאורך תוואי שביל ישראל.

בשלב זה מוקמו נקודות באזור מרחב המרכז, באתרים בהם נדרש וניתן לספק מים (התכנון התבצע בשיתוף פעולה עם "החברה להגנת הטבע" והוועדה לשבילי ישראל, שהציגו את צורכי המטיילים).

שלוש נקודות חדשות התווספו לשתי נקודות קיימות, כך שבמרחב המרכז פועלות כרגע 5 נקודות (מעין נופרים, קיבוץ עינת, שעלבים, יער קולה ועמק האלה-רמת בית שמש).

התכנון התבצע בעזרת עובדי החברה והוא משקף את חזונה הסביבתי-חברתי של "מקורות". בנקודות השתייה הוצב שילוט מסביר ומוצג סרטון בפורמט קוד QR, לסריקה על גבי השלט.


     
    
צילום: ברק גרבר

בפרויקט זה ביקשנו לענות על צורך אמיתי של אספקת מים והנגשת שביל ישראל, מבלי לפגוע בצביון הטיול, הרגשת השטח והוואי הטיול בשביל ישראל. כך נולד התכנון המינימליסטי, המשלב שימוש באבן מקומית, השתלבות בנוף וחתימה סביבתית מצומצמת.

במהלך העבודה על הפרויקט ובעקבות הצלחתו,  נוצר קשר עם מספר גורמים בעלי עניין בשביל שהציעו לקחת חלק ביוזמה, ביניהם מועצות אזוריות, רט"ג, קק"ל, בלוגרים וסופרים מתחום הטבע וידיעת הארץ ועוד. בהמשך הפרויקט תיתכן הרחבת היוזמה לשותפויות מסוג זה.

יש לציין כי הפרויקט לא הסתיים וכי חלק משמעותי מאוד בהצלחתו תלוי ביכולתנו לשמר לאורך זמן רמת תחזוקה נאותה.

אנחנו מבקשים בהזדמנות זו להודות לעובדי מרחב המרכז שנרתמו ליוזמה ותרמו רבות מניסיונם וממרצם להצלחת הפרויקט, החל בשלבי התכנון והעיצוב, דרך כתיבת הטקסטים והפקת הסרטונים ועד לביצוע בשטח.

בשנת 2013 הפרויקט צפוי להתבצע במרחב הצפון, כאשר המטרה היא הצבה של 5 נקודות בגבולות המרחב.

התמונות המצורפות צולמו בטיול שישי, בנקודה באזור שעלבים.
 
 

 
לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה