סמנכ"ל להנדסה וטכנולוגיה

תכנית אב ארצית ארוכת טווח למשק המים - מסמך מדיניות


בחודש יולי 2011 פרסמה מועצת רשות המים "תכנית אב ארוכת-טווח למשק המים – מסמך מדיניות", שהועברה לאישור שר האנרגיה והמים. מדובר במסמך מקדים, שיתווה את הבסיס ל"תכנית היישום", אשר תגדיר, בין היתר, תכנית פעולה למימוש המדיניות במשק המים ולביצוע ההמלצות שיתקבלו. המשמעות היא קביעת המשאבים, ההשקעות והתקציב השוטף במשק המים לטווחי זמן שונים.
מסמך המדיניות מגדיר את החזון, היעדים והמטרות של משק המים, וכן את המדיניות המומלצת בסוגיות השונות: היערכות לפעילות בתנאי אי-ודאות, ניהול מקורות המים הטבעיים, ניהול מקורות המים השפירים, איכות מים, ניהול מערך השפכים והקולחים, ניהול הצריכה, מים וחקלאות, סביבה ומים לטבע, ניהול הנגר והניקוז, אנרגיה ומים, עיקרי תכנית הפיתוח, מגבלות וחסמים והדרך לטיפול בהם.
בהתייחסות של חברת המים הלאומית "מקורות" ל"תכנית אב ארצית ארוכת טווח למשק המים", נכתבה תפיסתה של החברה ביחס למשק המים, הן בסוגיות שהועלו במסמך המדיניות והן בסוגיות נוספות אשר "מקורות" רואה אותן מהותיות לתכנית האב.
המסמך הוצג בפני שר האנרגיה והמים במסגרת דיון בו השתתפה הנהלת "מקורות" ואנשי המקצוע. בסיכומו של הדיון הנחה השר את נציגי רשות המים לעדכן את "תכנית האב - מסמך מדיניות" בהתאם להתייחסות "מקורות", טרם העלאתה לאישור הממשלה.

 

 


 

 אסטרטגיית קולחים


בחודשים האחרונים עסקה חברת "מקורות" בעריכת מסמך עמדה העוסק בטיפול בשפכים והשבת קולחים. במסמך זה הוצגה עמדת "מקורות" בנושאים מרכזיים של השבת הקולחים בהם מתחבט משק המים, וכיצד "מקורות" חושבת שהמדינה צריכה להתמודד איתם.
הנושא המרכזי במסמך הוא המלצת החברה להקים "מערכת קולחים ארצית", שתאפשר לנייד עודפי קולחים ממקומות עם היצע קולחים גבוה, למקומות שבהם קיים ביקוש גבוה לקולחים והיצע נמוך. מערכת זו עשויה לצמצם למינימום את הגלשת הקולחים לנחל ולסביבה, גלישה שמהווה פוטנציאל גבוה לזיהום מקורות המים.
"מקורות" מציעה לנהל ולתפעל מערכת זו ובכך הן להוזיל את עלויות ההקמה והן להביא לידי ביטוי את יכולותיה ואת מקצועיותה בתחום.
כן מציע המסמך להגדיר את איכויות הקולחים במערכת הקולחים הארצית כאיכות שלישונית על פי תקנות הקולחים שפורסמו ב-2010, ואת איכויות הקולחים האחרות המועברות למערכות קולחים שלא מחוברות למערכת הקולחים הארצית.
המסמך הוצג ונדון בין הנהלות "מקורות" ורשות המים. רשות המים הבטיחה להעביר ל"מקורות" את התייחסותה בחודשיים הקרובים.

שיתוף פעולה מחקרי בין WaTech לפיק דינאמיקס


Peak Dynamics הינה חברת הזנק ישראלית המספקת פתרונות תוכנה ומודלים תפעוליים לניצול אופטימאלי של הסכמי רכישת חשמל.
רכישת חשמל מיצרנים פרטיים על ידי חברת "מקורות" מתוכננת לשנת 2013. עד עתה נחתם הסכם עם חברת "דוראד", ובעתיד תחתום "מקורות" על חוזי רכישת חשמל עם יצרנים פרטיים נוספים. מטרת שיתוף הפעולה עם חברת פיק דינאמיקס הינה פיתוח מודל (מתודולוגיה) לתפעול מערכת אספקת המים, שיאפשר ניצול אופטימאלי (כלכלי) של תנאי חוזי רכישת החשמל להם מחויבת חברת "מקורות", וכן יסייע בתכנון חוזים עתידיים. המודל ישמש לתכנון תפעול לטווחי זמן קצרים (יום/שבוע) וארוכים (מספר חודשים/עונה) ולניתוח השלכות כלכליות על תרחישי תפעול שונים. "פיק דינמיקס" הינה חברת הזנק הפועלת בחממת אינסנטיב ומפתחת פתרונות תוכנה למערכות Smart Grid לצרכני חשמל ומערכות תומכות החלטה לרכישת חשמל ממפיקים פרטיים. כרגע החברה מתמקדת בניהול צריכת החשמל אצל צרכני מים, תוך כוונה להתרחב בעתיד לתחומים נוספים.
סוכם עם "פיק דינאמיקס" על אפיון ופיתוח מודל לניהול האספקה במפעל "מערכת המים החמישית לירושלים", בשיתוף עם מחלקת מודלים ביחידת משאבי מים ומרחב המרכז. במידה שהפרויקט יוכתר בהצלחה, תישקל האפשרות להטמיע את המודל בשאר חלקי הארץ.
הסכם המחקר החדש יאפשר לשתי החברות להמשיך את שיתוף הפעולה המחקרי עסקי, כצעד נוסף לקראת מסחור הטכנולוגיה בשוק הישראלי והעולמי.

 

 


 

שיטה חדשה ומוצלחת לזיהוי טפילי מעיים Giardia ו-Cryptosporidium


הצורך בפיתוח שיטה חדשנית לזיהוי הטפילים נבע מחסרונותיה של השיטה הסטנדרטית USEPA1623. השיטה כוללת מספר רב של שלבים: החל בסינון של 50 ליטר מים, דרך מסנן ייעודי וכלה באנליזה בעזרת מיקרוסקופ. השיטה הקיימת לוקה במספר קשיים ובין היתר: האנליזה והזיהוי במיקרוסקופ ארוכים,  מייגעים ודורשים מיומנות רבה.
החברות Genaphora ו"מקורות" חתמו על הסכם לשיתוף פעולה לפיתוח שיטה חדשה בשנת  2009.
בשיטה שפותחה, האנליזה מתבצעת על ידי הגברה של מקטעי DNA ספציפיים לכל מיקרואורגניזם, כאשר במהלך ההגברה נשלח אות פלורוסנטי הנקלט ומתורגם על ידי מכשיר ה-real time qPCR באופן מיידי. שיתוף הפעולה הביא להישגים מרשימים בזמן קצר.


תוכנית הפיתוח
תוכנית הפיתוח המשותפת שהגדירו שתי החברות, כללה: פיתוח שיטה רגישה וספציפית המבוססת על טכנולוגית

ה-real time qPCR, יחד עם פיתוח שיטה יעילה למיצוי ה-DNA של הטפילים מדוגמאות המים, כך שמעכבי ריאקצית ה-PCR בדוגמאות המים יסולקו.

 

תוצאות

לשיטה שפותחה יש יכולת זיהוי ספציפית לטפילי המטרה שהוגדרו, כפי שמוצג בטבלה. השיטה נמצאה רגישה בהתאם לצרכים ובדומה לשיטה הסטנדרטית כפי שמוצג בתרשים:

 


בדיקת הרגישות כללה בדיקה במים ללא ריכוז (מסומן כ-Tap) וגם בדיקה במים לאחר ריכוז (מסומן כ-Enviro), המכילים ריכוזים גבוהים יותר של מעכבי ריאקציית PCR
 סף הרגישות הנמוך מאפשר זיהוי של DNA המופק מ-50 גופים ומ-5 גופים ברי קיימא של הטפילים. השימוש בשלב מקדים של Nested PCR (מוצג בירוק ובסגול) מאפשר להוריד את סף הרגישות גם מעבר לכך.

 

 

מסקנות
הטמעת השיטה שפותחה תאפשר לבצע במעבדה המרכזית של "מקורות" בדיקות מהימנות וספציפיות לנוכחות הטפילים, ותאפשר קיצור התגובה באירועי זיהום מים וביטחון מים.
הצלחת הפרויקט תאפשר לחברת Genaphora להמשיך ולקדם את פיתוח ומסחור השיטה.

בנוסף, החברה החלה בפרויקט לפיתוח קיט לזיהוי קוליפורמים, והצלחת הפרויקט הנוכחי מהווה אינדיקציה ברורה ליכולות הפיתוח של החברה.
בימים אלו נמצאת חברת Genaphora בעיצומו של סבב גיוס ושיחות עם משקיעים בארץ ובחו"ל. כספי
הגיוס מיועדים לאישור הבדיקה על ידי ה-EPA ולתחילת שיווק המוצר בארה"ב ובאירופה.

 

 


 

פיתוח מקורות מי התהום באצבע הגליל (צפון עמק החולה)


במהלך השנה האחרונה, נמשכה הפעילות של יחידת משאבי המים בקידום פיתוח מקורות מי התהום בצפון עמק החולה, אשר אותרו לראשונה בקידוחי חולה 7 ו-11 וחורשת טל 1, שנקדחו בשנים 2007-2009.
צפון עמק החולה הוא אזור מורכב מבחינה גיאולוגית. במקביל, זהו אזור המנקז אליו מקורות מים עשירים במיוחד שמקורם בגשמים היורדים באזור החרמון ובקעת הלבנון, והוא מהווה פוטנציאל רציני להפקת מים באיכות גבוהה. המים זורמים באופן טבעי לעמק החולה, שם הם ממליחים (איכותם מתדרדרת) ומתאדים.
קידוחי חולה 7,11 וחורשת טל (כולם שופעים ללא ציוד שאיבה) הפיקו משנת 2009 ועד עתה נפח מצטבר של מעל ל-50 מיליון מ"ק מים, שסופקו ישירות לצריכה אזורית והעשירו את הזרימות לכנרת. נתוני הלחצים ואיכות המים יציבים, מה שמעיד על פוטנציאל להמשך.
כדי להבין את מנגנוני הזרימה ולכוון את המשך הפיתוח, מתבצע מעקב רציף המלווה על ידי צוות משותף לרשות המים, המכון הגיאולוגי וחברת "מקורות", שפיתחה מודל תאים ייעודי לאזור. הצוות יפרסם בחודש הקרוב עבודת מחקר המסכמת את הממצאים והתובנות, כולל המלצות להמשך הפיתוח.
בשנת 2011 קדחה חברת "מקורות" את קידוח חולה 10 ממזרח לקיבוץ מעיין ברוך. ממצאי הקידוח אפשרו לראשונה להגדיר בצורה טובה את גבולות ההשתרעות של האקוויפרים באזור העבודה מתחת לבזלת, ולמקד את האזורים בהם מוצע להמשיך את הפיתוח של מקורות מי התהום.הזרמת המים לטבע ולכנרת מקידוח חורשת טל 1  

 איכות מים - ניטור רציף של מזהמים במי השתייה


בחודש ינואר הותקן בהצלחה מכשיר דגים ממוחשב בתחנת שמחה במרחב הדרום. המכשיר נמצא בהפעלה ניסיונית, שתימשך מספר חודשים. לאחר מכן יהפוך למבצעי.
המכשיר מבוסס על תגובת דגיגים לנוכחות רעלים/מזהמים במים. תנועת הדגים מנוטרת על ידי מצלמה ומערכת לעיבוד תמונה. כאשר התנהגות הדגים משתנה בצורה משמעותית במספר מדדים (תגובה אופיינית להרעלה) המערכת מתריעה.
יש לציין שהמכשיר הותקן במרחב הדרום לאחר שנים של התנסות ולימוד בחבל הירדן.

 

 

 

 ניהול סיכונים ובטיחות


סקר סיכונים כללי
במהלך החציון הראשון של שנת 2012 ייערך סקר סיכונים מקיף בחברה שימפה את מכלול הסיכונים המהותיים בפעילותה. בסיום מיפוי הסיכונים תתבצע עבודת הערכת סיכונים וייקבעו תוכניות להפחתתם. בסיום הסקר הוא יוגש לאישור הנהלת החברה והדירקטוריון וממצאיו יוטמעו בתוכניות העבודה.


תוכנת ניהול סיכונים
בימים הקרובים תושק מערכת ממוחשבת לניהול סיכונים. המערכת אופיינה ופותחה על בסיס פיתוח עצמי בשיתוף יחידות ניהול סיכונים ומערכות מידע. המערכת תכלול את תחומי ניהול הסיכונים בחברה ותהווה בסיס נתונים לדוחות ומעקב. בנוסף, פותח מודול העוסק בדיווח אירועים חריגים ואופן מתן המענה.


נוהלי מדיניות
במהלך פברואר 2012 הופצה בחברה מדיניותה בתחום ניהול הסיכונים. מסמכי המדיניות יהוו מקור מחייב ובסיס לנהלים בתחומים אלו.


שבוע הבטיחות
בחודש הקרוב יתקיים בחברה שבוע בטיחות. במהלך השבוע יתקיימו מגוון פעילויות בכל יחידות החברה במטרה להוסיף את המודעות בתחום הבטיחות.


תקן 18001 לניהול בטיחות
במהלך הרבעון הראשון של שנת 2012 יתקיים מבדק ראשון של מכון התקנים להסמכת יחידת נגב צפוני ויחידת הפיקוח לתקן ישראלי לניהול בטיחות. ההסמכה הינה סיום של פיילוט ליישום התקן בכל יחידות החברה.

 

 


 

יום עיון - פיתוח בר-קיימא

 

זו השנה השלישית שחברת "מקורות" מציינת את פעילותה לפיתוח בר-קיימא במסגרת יום עיון לכלל חברי התכנית ובמעמד הנהלת החברה.
בשנת 2012 בחרנו לקיים את יום העיון במוזיאון המדע בירושלים, ובכך לציין את הקשר של "מקורות" לחינוך ולסביבה.
במהלך הכנס הוצגה הפעילות לפיתוח בר-קיימא בשנת 2011 ותכניות העבודה לשנת 2012. בין יתר הפעילויות שהוצגו ניתן למצוא שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים בעבודות תשתית ובהנחת צנרת, שיפור מודלים לניהול אנרגטי, השתלבות במערך רישום גזי חממה, מזעור טביעת הרגל הסביבתית מתפעול מערכות לאספקת מים, קידום פעילות משותפת עם מחזיקי עניין סביב אזורים בעלי רגישות הידרולוגית, הגברת מעורבות החברה בקידום טכנולוגיות ירוקות והקמת תו תקן לטכנולוגיות ירוקות, קידום סביבת עבודה ירוקה והגברת אחריות חברתית סביבתי.


בנוסף, וכיעד מרכזי, בחרנו לקדם בחציון השני של 2012 סבב הדרכות לכלל עובדי החברה בנושא פיתוח בר-קיימא. ההדרכות יתבצעו במטות וביחידות אספקת מים, ויכללו הדרכות מעניינות בנושאים סביבתיים-חברתיים ודילמות סביבתיות בפעילות השוטפת בחברה, ויחשפו את חזונה הסביבתי של החברה לכלל העובדים.
יום העיון כלל סיור בתערוכת המים במוזיאון המדע והרצאת אורח מפי גב' גלית כהן, סמנכ"לית בכירה לפיתוח בר-קיימא במשרד לאיכות הסביבה.
כלל החומר שהוצג זמין לעיון בפורטל "מקורות" ברשת, תחת הנדסה-פיתוח בר-קיימא.

 

 

 

 


 

מכתב הסמנכ"ל - פיתוח בר-קיימא ב"מקורות"

לחברי הצוותים, הנהלה והשותפים לדרך שלום,

זוהי השנה השלישית שחברת "מקורות" בוחרת להוביל את תחום הקיימות כיעד אסטרטגי וכאפיק משמעותי בפעילות החברה. השנה מציינים בעולם 20 שנה לוועידה הראשונה בנושא פיתוח בר קיימא (ריו 98), ועידה שבה הוצגו היסודות הראשונים לתהליכי פיתוח בר-קיימא. הוועידה המתוכננת תהיה הכינוס הבין-לאומי הגדול ביותר אי פעם בנושאים סביבתיים (ועידת ריו 20+).

בשנים אלו של בצורות מתמשכות ומדבור מתקדם לצד שיטפונות הרסניים, אין זה מפתיע כי נושא ביטחון המזון, האנרגיה והמים מהווה נושא מרכזי בוועידה. "מקורות", המתמודדת עם רוב המפגעים לעיל תוך הבטחת אספקת מים באיכות, כמות ואמינות, מספקת הלכה למעשה ביטחון מזון ומים לתושבי מדינת ישראל. לאור הפעילות הענפה של החברה בתחום פיתוח בר קיימא, פנה לאחרונה המשרד לאיכות הסביבה (הגוף המרכז את המשלחת הישראלית לכנס) וביקש לצרף נציג מחברת "מקורות" כנציג רשמי של מדינת ישראל לוועידה.
מעבר להישג המערכתי, ניתן ליחס פנייה זו לעבודה המאומצת של צוותי העבודה, אשר לקחו על עצמם להוביל תהליך מורכב  שנוגע בכלל פעילות החברה ולבצעו במצוינות, ביצירתיות, ובנכונות המאפיינים את "מקורות".

בשנת 2011 עיקר הפעילות בצוותים התבטאה בכתיבת תוכנית עבודה והבנת המשמעות של התהליכים המוצעים. כעיקרון פעלנו ביישור קו תוך הקפדה על המתודולוגיה שנקבע בתחילת התהליך, אולם לאורך הדרך, משימות שנמצאו בשלות לביצוע יצאו לפועל בהליך מזורז, ביניהן:
השתתפות בדירוג "מעלה" - קבלת דירוג זהב; אישור הנהלה לפרויקט "'מקורות' בשביל ישראל"; שילוב 10 רכבים היברידיים בצי רכב החברה - אישור ועדת רכב; הקמה ותפעול של פורטל נסיעות משותפות; תכנון ירוק של מבנה המשרדים במתקן התפלה גרנות בהתאם לת"י 5281; השתתפות ביום הניקיון הבינלאומי; התקנת פאנלים סולאריים בסבחה באילת ועוד.

את סיום הפעילות לשנת 2011  ציינו, כמו בכל שנה, ביום עיון בו הוצגו פעילויות הצוותים בפני חברי התוכנית, ההנהלה ואורחים.
בנוסף, לסיכום הפעילות השנתית הוצגו בכנס תוכנית העבודה לשנת 2012 והמשימות המרכזיות העומדות בפנינו.


בין יתר הפעילויות שהוצגו ניתן למצוא:
שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים בעבודות תשתית ובהנחת צנרת, שיפור מודלים לניהול אנרגטי, השתלבות במערך רישום גזי חממה, מזעור טביעת הרגל הסביבתית מתפעול מערכות לאספקת מים, קידום פעילות משותפת עם מחזיקי עניין סביב אזורים בעלי רגישות הידרולוגית, הגברת מעורבות החברה בקידום טכנולוגיות ירוקות והקמת תו תקן לטכנולוגיות ירוקות, קידום סביבת עבודה ירוקה והגברת אחריות חברתית סביבתי.
בנוסף, וכיעד מרכזי, בחרנו לקדם בחציון השני של 2012  סבב הדרכות לכלל עובדי החברה בנושא פיתוח בר-קיימא.
ההדרכות יתבצעו במטות וביא"מ, יכללו הדרכות מעניינות בנושאים סביבתיים-חברתיים ודילמות סביבתיות בפעילות השוטפת בחברה ויחשפו את חזונה הסביבתי של "מקורות" לכלל העובדים. ניתן לראות את מצגות הצוותים ותמונות באתר פיתוח בר-קיימא בקישור הבא.
 
כפי שניתן לראות הפעילות בשנה האחרונה הייתה פורייה, אפקטיבית, מאומצת ואינטנסיבית.
המשמעות של העשייה של חברי התוכנית ידועה ומוערכת, ומהווה תעודת עוצמה ליכולתה ולאיכותה של החברה כולה. ננצל במה זו להביע את הערכתנו ותודתנו לכלל השותפים בתוכנית.

אומנם מכתב זה קיבל נימה של סיכום אך יש לזכור כי עבודה מאומצת רבה עוד לפנינו וכי שנת 2012 תהווה מבחן משמעותי ליכולתנו להתקדם מדרגה נוספת אל עבר החזון של חברה מקיימת.

"שכן חנקות אינן הארץ, אף לא זרחות; ואורכו של סיב הכותנה אינו הארץ. פחמן אינו האדם, אף לא מלח או מים או סידן. הוא כל אלה יחדיו, ויותר מהם, הרבה יותר;  והאדמה והמים עולים אלף מונים על ניתוחם השכלתני."
ענבי זעם ג'ון סטיינבק 1939

נכונות לנו עוד פגישות רבות, החלטות אמיצות ותהליכים מעניינים.

בברכת יישר כוח,
רפי איפרגן
סמנכ"ל להנדסה וטכנולוגיה

 

 


 

 

"מקורות" בשביל ישראל


שביל ישראל, המיועד לצועדים חובבי טבע והליכה, מקשר בין מגוון הנופים, הפסיפס האנושי והאתרים הדתיים והתרבותיים החשובים של ישראל. השביל מהווה תוואי רצוף ומסומן לאורך 900 קילומטרים- מדן בצפון עד אילת בדרום - ופותח דרך חדשה לראות את ישראל.

בשנים האחרונות שביל ישראל תופס תאוצה אדירה וההערכות מדברות על אלפי מטיילים שפוקדים את השביל באפשרויות טיול רבות (רציף, יומי, מקטעי ועוד).

 

השביל מעמיד מול המטייל בו אתגר אדיר, הן ברמה הפיזית והן ברמה התכנונית. אחד המכשולים המשמעותיים ביותר העומדים אל מול המטילים בשביל הינו נושא המים. היות שהשביל ברובו עובר דרך תוואי שטח ואקלים מדברי וחצי-מדברי, על המטיילים להצטייד בכמויות מים גדולות (סביב 12-14 ק"ג מים למקטע). לאתגר זה נמצאו מספר רב של פתרונות כגון קבירה של מכלי מים, נקודות מפגש עם רכב הספקה ועוד. בעקבות מספר פניות לאנשי השטח ב"מקורות" בנושא, החליטה  החברה להרים את הכפפה ולהשיק את פרויקט "מקורות בשביל ישראל". במהלך שנת 2012 צפויה חברת "מקורות" להקים, להפעיל, ולתחזק כ-5  פינות ישיבה וברזיות לאורך תוואי "שביל ישראל" באזור מרחב מרכז.

 

פינות השתייה נקבעו בהתאם לחיתוכי צנרת האספקה עם השביל ובהתחשב בצורכי המטילים בו, ויכללו ספסל ברזייה לשתייה ומילוי בקבוקים, אגן היקוות קטן לבעלי חיים ושלט המסביר על מפעל המים המקומי.

 

חברת "מקורות" מחויבת לאספקת מים באיכות גבוהה ובזמינות  לכל חלקי הארץ ורואה בפרויקט זה הזדמנות לשלב תרומה משמעותית לקהילה בעשייה היום יומית לאספקת מים לתושבי המדינה. ל"מקורות" חלק משמעותי במפעל הציוני, ולאורך 75 שנות קיומה דאגה להוביל מים לכל מקום בו הם נדרשו. כאז כן עתה החברה פועלת להנגשת אזורים יבשים במדינת ישראל ומעודדת את אזרחי המדינה לצאת לטייל בארץ, להכיר את נופיה, ולא פחות חשוב מכך את היסטוריית המים שלנו, שאין שנייה לה בעולם.

 

 

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה