סמנכ"ל כספים - יוחאי שוחט

אגף הכספים

הרגולציה והשלכותיה על עתידה של חברת מקורות

מאת: הדר דיויש, מנהלת מחלקת רגוציה, יחידה כלכלית

כללי הרגולציה החלים על מקורות עוסקים בשלושה תחומים מרכזיים:

  • בקביעת עלויות מוכרות נורמטיביות לחברה בגין פעילות אספקת המים
  • בקביעת האישורים הנדרשים והכרה בהשקעות בגין הקמת מפעלי מים
  • בקביעת חובות הדיווח של החברה לרשות המים

הכללים הוחלו לראשונה בשנת 2011, הוגדרו כללים זמניים, ובחלוף כשנתיים ממועד כניסתם לתוקף החלה העבודה על עדכונם וקביעת רגולציה ארוכת טווח.

מסוף שנת 2012 עסקה מקורות, בהובלת הסמנכ"ל לכספים והיחידה הכלכלית, ובשיתוף חברי הנהלה ונציגי המרחבים והאגפים למיניהם, בעבודת הכנה מקיפה ויסודית כדי להציג בפני ועדת בלינקוב שהוקמה ברשות המים את עמדת החברה לעניין הרגולציה הנכונה לחברה וההתאמות הנדרשות במודל ההכרה בעלויות. החברה הציגה בפני הוועדה את הגידול הנדרש בעלויות המוכרות לנוכח הגידול הניכר ברכוש שהיא מתפעלת ומתחזקת, את הצורך בהעלאת התשואה להון העצמי תוך השוואה מקיפה לחברות תשתית דומות בארץ ובעולם, את המודל המוצע על ידה בפרויקטים של פיתוח וסוגיות רבות אחרות. כל זאת בדגש על המשך יכולתה להשקיע בפיתוח משק המים תוך שמירה על יציבותה ואיתנותה של החברה.
הוועדה, שראתה לנגד עיניה את הצורך בהפחתת תעריפי המים לצרכנים, קיבלה חלק מטענות החברה לעניין הגדלת העלויות המוכרות, אך עם זאת קיבלה החלטות בעניין הפחתות בסעיף שיעור התשואה על ההון העצמי ובסעיף ההכרה בעלויות הפחת. לבסוף המליצה הוועדה על הפחתה של יותר מ-100 מלש"ח בעלויות המוכרות, דבר אשר היה בוודאות פוגע באיתנותה ומסכן את המשך פעילותה של החברה.

מרגע פרסום ההמלצות החלה היחידה הכלכלית, בהובלת המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים ותוך מעורבות וסיוע של יו"ר הדירקטוריון, לפעול מול גורמים רבים כדי לשכנעם שהמלצות הוועדה אינן מאוזנות ומסכנות את יציבות החברה. בתום דיונים ממושכים הצליחה מקורות לשמר את ההישגים בסעיפים שבהם קיבלה רשות המים את עמדתה (העיקריים שבהם הקטנת הפער העצום בין ההוצאות הקבועות בפועל לעלות המוכרת, קביעת מקדם גידול לעלויות המוכרות כתלות בהיקף הרכוש של החברה ותיחום מקדמי ההתייעלות הנדרשים לזמן מוגבל). מנגד הצליחה החברה למזער את הפגיעה בסעיפים האחרים, הבולט שבהם הוא שיעור התשואה להון העצמי – אמנם נקבע כי שיעור התשואה יופחת מ-5.5% ל-6.5%, אך נקבע גם כי ככל שתחול עלייה בריבית במשק, שיעור התשואה יכול לעלות עד 7%, שיעור גבוה מהתשואה בכללים הקודמים.

דיון בשני נושאים חשובים שנכללו בהמלצות הוועדה – הקטנת שיעור הביצוע של שח"מ בעבודות הפיתוח והעברת נכסי המפא"ר למקורות, נדחו למועד מאוחר יותר וייתכן שיחייבו החלטות ממשלה בנושא.

בסיכומו של דבר, בסוף חודש יולי אישרה מועצת רשות המים מתווה המשפר את רווחיותה של מקורות אך פוגע במידה מסוימת בתזרים המזומנים שלה, אשר הכרחי לשימור איתנותה הפיננסית.
על החברה הוטלה החובה להתייעל  בעלויות הקבועות. קביעת מתווה ברור להכרה בעלויות נותנת לחברה את הוודאות הרגולטורית הנדרשת להבטחת המשך פיתוח משק המים, תוך שימור מיצובה של מקורות כגורם המרכזי במשק המים.
ההנהלה סבורה כי הרגולציה שנקבעה טובה יותר מזו שהייתה וכי הגדלת העלויות הקבועות וקביעת מקדמים להגדלתן על פני זמן, בצד יישום מתווה התייעלות שיוסכם עם ארגון העובדים, יאפשרו לה לשמר את יציבותה ואת איתנותה לאורך שנים, לטובת עובדי החברה, לטובת משק המים ולטובת כלל תושבי המדינה.

נכון לעת הזאת פרסמה רשות המים לשימוע ציבורי עדכונים גם לפרק הפיתוח שבכללי הרגולציה, ומקורות הגישה את התייחסותה ומנהלת דיונים עם רשות המים בנושא, בהובלת הסמנכ"ל לפיתוח, הסמנכ"ל לכספים והיחידה הכלכלית.

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה