מ״מ סמנכ״ל פיתוח - דני רג׳ואן

סמנכ״ל לפיתוח

אפיון והטמעת מערכת תיבות ממוכנות להצעות מחיר ביחידת רכש ולוגיסטיקה
מאת: ליהי כהן - מנהלת מחלקת ייבוא

רקע
במסגרת השיפורים והשינויים שעוברת יחידת הרכש והלוגיסטיקה בשנים האחרונות, עלה הצורך לעבור מתיבות דואר אלקטרוניות פשוטות ולא מתוחכמות או תיבות עץ - המשמשות לביצוע הליכי בקשות להצעות מחיר - למערכת תיבות אלקטרוניות ממוכנות ייעודיות.
מהלך זה נועד לייעל את תהליכי הרכש ולהקטין את הסיכונים והפרצות, ונובע מהעובדה שבשנים האחרונות, עם התפתחות רשת האינטרנט, המסחר האלקטרוני תפס תאוצה במגזר העסקי ובמגזר הממשלתי, בעיקר מסיבות של שקיפות וטוהר מידות, אחידות בתהליכי הבקשה להצעות מחיר, עמידה בדרישות חוק חובת המכרזים, נגישות למציעים פוטנציאליים ואפשרות לעבודה מכל מקום ובכל עת. מערכות מסוג זה מאפשרות גם ניתוח עלויות ממוחשב, תיעוד כל הפעולות המבוצעות במערכת כמו גם להוריד את עלויות המוצרים על ידי שימוש בתִיחור דינמי.

במשך מספר חודשים נערך מיפוי של הפתרונות הקיימים בשוק ונערכו פגישות עם חמש החברות מהמובילות בתחום, במטרה להתרשם ולבחון את הפתרונות הקיימים בשוק. לשם כך הוגדרה רשימת פרמטרים לבדיקת התאמת המערכות הקיימות בשוק, בשיתוף יחידת מערכות מידע (אבטחת מידע) והלשכה המשפטית (חוקים ותקנות). נערך מפגש מקדים לקראת ביצוע פיילוט עם שתיים מהחברות, שנבחנו ונבחרו כחברות בעלות המערכת המתוחכמת והמתקדמת ביותר בשוק, העונה במידה רבה מאוד על הצרכים אשר הוגדרו על ידי יחידת הרכש וכן בשל היותן בעלות הניסיון הרב ביותר בתחום.

בפברואר 2015 הוחלט להפעיל את מודול SRM "ניהול בבקשה להצעות מחיר חומרים" במערכת SAP כפיתרון חליפי ליישום מערכת תיבות ממוכנות חיצונית. זאת מתוך ראייה עתידית שבשלב הבא יגדל היקף המשתמשים ויתווספו גם מחלקות הרכש במרחבים  ושבעתיד יבוצעו כל הליכי קבלת ההצעות של החברה באמצעות מודול SRM.

אפיון והטמעת מודול  SRM
הוקם צוות מלווה של המשתמשים ביחידת רכש ולוגיסטיקה ושל המיישמים ביחידת מערכות מידע, שהכין סקירה מפורטת של הפערים בין הצרכים לבין היכולות הבסיסיות של המודול מבחינת אבטחת מידע, חוקים ותקנות משפטיות והיבטי יחידת הרכש. לאחר דיונים באפשרויות השונות לפתרונות גישור על הפערים, נכללו במסמך הפערים הסופי רשימות הפיתוח שנדרשו לביצוע על ידי המיישמים, הקמת תשתית תחזוקה, הדרכה ותמיכה למשתמשים (פנימיים וחיצוניים) וכן לוח זמנים מפורט לכל משימה ולכלל הפרויקט.
    
תכנית הרצה
בימים אלו מתבצעת הרצה למודול SRM, בשיתוף הצוות המלווה של הפרויקט ושני ספקים משמעותיים של "מקורות". במסגרת ההרצה עלו מספר נושאים הדורשים שיפור ואלה מטופלים על ידי צוות מערכות מידע. לאחר הפעלה מוצלחת של המודול, ניתן יהיה לבצע הדרכה למשתמשים נוספים ולעבור בהדרגה לביצוע כל הליכי רכש ביחידה במודול  SRM.

 


 

קידום פיתוח משק המים בסביבה משתנה
כללי - מערך הפיתוח ב"מקורות"

עם גמר הקמת המתקנים העיקריים ב"מוביל הארצי החדש" המשיכה "מקורות" לקדם ולהגביר את קצב הפיתוח באזורים נרחבים בארץ, בדגש על אזורי הפריפריה ובכללם הנגב והערבה,  הגליל והגולן. זאת בד בבד עם פעולות להשלמת "המוביל הארצי החדש" שעיקרן הקמת "קו ירקון" מערבי חדש, המחבר בין אזור מתקן התפלה שורק למתקן ההתפלה באשדוד, וכן השלמת "המערכת  החמישית לירושלים" במקטע המזרחי.

על מנת לספק לערי החוף מי שתייה באיכות מעולה ולשפר את איכות הקולחים של ערים אלה, המשמשים להשקיה על אקוויפר החוף, קידמה חברת "מקורות" תוכנית לביצוע מובל מערבי חדש מחדרה ועד הרצליה. המובל יקודם בתכנית תשתית לאומית של חברת "מקורות" וחלקים ממנו נמצאים בתכנון מפורט.

בשל הרצון להרחיב את אחיזתה של הקבוצה בפעילותה בתחום הקולחים ובצל האיומים לאיבוד פלחי שוק, פועלת חברת "מקורות" לקדם הסכם עם ערי העמק לשיתוף פעולה בנושא ספק קולחים אזורי. "מקורות",  יחד עם "רשות המים",  מקדמת הזמנת תכנון משותף לשילוב מפעל ערי עמק יזרעאל במפעל תשלובת הקישון. המפעל יקלוט, בנוסף למפיקים הקיימים, קולחים עודפים של המכון לטיהור שפכים כרמיאל ומטה אשר.

חברת "מקורות" פועלת מול קובעי המדיניות ובשיתוף עם חברות תשתית משיקות, במטרה להקנות כלים רגולטורים טובים יותר אשר אִפשרו קבלת האישורים הסטטוטוריים הנדרשים ביתר קלות (תמ"א אחודה, תמ"א 34 ב 6).
"מקורות" ממשיכה ללוות ולהוביל  שינויי חקיקה, תקנות ותכניות מתאר ארציות, במטרה להשיג הסדרים סטטוטורים מקלים שיקדמו את תכנית הפיתוח תוך שמירה על אינטרסים של "מקורות": קידום הצעת חוק לרשות רישוי עסקים מרכזית, ליווי הצעות חוק בכנסת (שמירה חופית, קרקעות מזוהמות), ליווי תיקונים בחוק התכנון והבניה עבור חברת "מקורות", תיקונים בחוק ההסדרים, השתתפות בדיונים של ועדות עורכים לתכניות הנוגעות למשק המים, שיתופי פעולה בתחום תכנון פיזי עם חברות תשתית ממשלתיות ועם חברות החלוקה של הגז ועוד. בנוסף פועל אגף הפיתוח להסדיר את שיתוף הפעולה המתהדק עם שאר הגורמים המשיקים, לרבות חברות תשתית אחרות, דבר אשר מאפשר לקבוצה להיערך בצורה טובה יותר לתנופת הפיתוח בשנים הבאות. דוגמה טובה למהלך כזה הוא תכנון משותף של קו "ירקון מערבי" החדש בקטע פלמחים-אשדוד, אשר תוכנן סטטוטורית באופן מפורט עם חברת "נתג"ז", מה שאִפשר לשתי החברות ביצוע תשתיות בקטע מצומצם ועתיר תשתיות קיימות.

עקב המלצות דוח בלניקוב בנושא הפיתוח ישונו  כללי הרגולציה כך שיאפשרו לחברה לפעול באופן תחרותי בסביבה המשתנה תוך התנהלות עסקית יעילה יותר, ובכלל זה שיפור כל תהליכי התכנון וניהול הפרויקט. בין השאר יוכרו ל"מקורות" הוצאות התכנון הכללי והסטטוטורי כבר בשלב שיפוט התוכניות ברשות המים.

שנת 2015 התאפיינה בהישגים רבים במגוון פעילויות כגון:

 • הקמה של מאגר מתכננים – הרחבת מגוון המתכננים לכל תחומי הפעילות הנדרשים לקידום תוכנית הפתוח.
 • הקמה מאגר חברות חיצוניות לניהול פרויקטים -  המאגר מאפשר ניהול פרויקטים מקצועי, תוך שימוש במאגר מנהלי פרויקטים חיצוניים בעלי ידע, ניסיון והסמכה מקצועית לצורך ניהול תוכנית הפתוח. המערך מתווסף למערך מנהלי הפרויקטים הקיימים בחברת "מקורות".
 • אישור הוראת הנהלה למיסוד עבודתה ותחומי פעולתה של יחידת התכנון.
 • הטמעה והרחבה של מערכת הסאפ – "מקורות" הינה חלוצה בהטמעת מערכת הסאפ במודול הפתוח במובן הרחב. החברה נמצאת בשלבי הטמעה נרחבת של כל תחום ניהול הפרויקטים לרבות פיקוח, רכש, ניהול ועדות שונות (פיתוח, מכרזים), התקשרויות  (הסכם, הזמנה, תשלום לקבלנים מבצעים)  בפלטפורמת סאפ, הרחבת פעילות הקיטלוג לתחומי הפיתוח והשירותים. 
החברה נערכה לעדכון  נהלים והוראות עבודה שונים בכל התחומים, לצורך התאמתם לעולם התוכן החדש לאחר עליית הסאפ.
 • החברה פעלה להשלמת עמידת מתקני החברה ביישום מערכות גילוי אש עם שירותי כבאות לצורך מילוי הדרישות שהוגדרות במשותף עם חברת "מקורות", מכ"ר 514.
 • החברה החלה פעילות לקידום תוכנית מל"ח והתקנת דיזל גנרטור על פי תכנית מאושרת על ידי  רשות המים.  מהותה של התוכנית המאושרת  היא הוספת דיזלים לאמינות אספקת מים בשעת חירום על פי התקנות המתחייבות. היקף התוכנית הינו  בסך מצטבר של כ-100 מלש"ח, לקידום בעשר השנים הבאות.
 • השלמת עמידת מתקני החברה ביישום מערכות וגילוי אש עם שירותי כבאות לצורך מילוי הדרישות שהוגדרות במשותף עם חברת "מקורות", מכ"ר 514.
 • קידום תוכנית מל"ח והתקנת דיזל גנרטור על פי תכנית מאושרת על ידי  רשות המים.  מהותה של התוכנית המאושרת  היא הוספת דיזלים לאמינות אספקת מים בשעת חירום על פי התקנות המתחייבות.  היקף התוכנית הינו  בסך מצטבר של כ-100 מלש"ח, לקידום בעשר השנים הבאות.


פרויקטים בתכנון וביצוע

 • פעילות ביו"ש - בשנת 2015 שמנו דגש על קידום תוכניות ביהודה ושומרון, כמו תוכנית חוצה שומרון וגב ההר, אספקת מים בציר אלפי מנשה-קדומים, חיזוק מערכת האספקה לרש"פ בבית לחם באמצעות מערכת "הקו הרביעי לירושלים", חיזוק מערכת האספקה לרש"פ בחברון באמצעות הרחבת תחנת דיר שער לחלחול, חיזוק מערכת אספקת המים להתיישבות היהודית בדרום הר חברון, הוספת איגומי חירום בפני חבר, קידום הקמת בריכה נוספת בקריית ארבע וקידום ביצוע של קידוח מים מקומי בקרית ארבע, חיזוק מערכת האספקה לרוואבי, עטרת וחלמיש.
 • חיבור יישובים מנותקים ממערכת המים הארצית באזור ג'לג'וליה- מתן-חורשים.
 • רמת הגולן - בימים אלה מתבצעת תכנית לתִגבור אספקת המים לאגודות הדרוזים בצפון רמת הגולן על ידי הנחת מערכת קווים, תחנות שאיבה וברֵכות שולטות. במסגרת זו מתבצע קידוח "רם 11" לעומק 1,200 מטרים – ביצוע קשה תוך מתן פתרונות הנדסיים מורכבים.
 • "המוביל הארצי החדש" -  במסגרת "המוביל הארצי החדש", המחבר את מתקני ההתפלה המוקמים לאורך קו החוף ומוביל מים מדרום לצפון וממערב למזרח, המשיכה החברה בהקמתם של מגה פרויקטים שייתנו מענה למשק המים לשנים הקרובות, לרבות "המוביל הארצי החדש" מאלוף שדה ועד מחלף אם המושבות, כולל קו אספקה חדש לגוש דן במחלף אלוף שדה והיערכות להרחבת תשתית אספקת המים בצפון הארץ ובדרומה.

 

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה