מנהל מרחב הדרום - אריה אמסלם

מרחב הדרום

פיתוח מערכות אספקת מים ערבה תיכונה ודרומית
ערך: שמעון שטרית - מהנדס מים
אישר: יורי קספרוק - מהנדס אספקת מים מרחבי

 

אספקת המים בערבה הדרומית, בערבה התיכונה ובאזור כיכר סדום נשענת כיום על הפקת מים מליחים מקידוחים מקומיים. מערכות המים הינן עצמאיות, ללא חיבור למערכת הארצית או בין הערבות שיאפשר תגבור אספקת המים או ישמש גיבוי בשעת חירום.
איכותם הירודה של מי הקידוחים גורמת ליבול חקלאי נמוך ולמיעוט במגוון הגידולים האפשריים. כמו כן, הקצבות המים לצרכנים מסתמכות על יכולת ההפקה מהקידוחים, ובעת תקלות בציוד שאיבה מצומצמת אספקת המים.
תכנית האב לאספקת מים לערבה הדרומית ותכנית האב לאספקת מים לערבה התיכונה ולכיכר סדום, אושרו ברשות המים בשנים 2012 ו-2013 בהתאמה. התכניות מביאות בשורה חדשה לערבה לפתרון כמות המים, ובעיקר איכות המים המסופקים. במסגרת תכניות אלו הוחלט להקים מתקן התפלה באזור מפרץ ים סוף לטובת תגבור אספקה ושיפור איכות המים המסופקים לחקלאות בערבה, כאשר המים המותפלים יסופקו לחקלאות במהילה עם מים מליחים מקידוחים. בין היתר יוקמו מתקנים הנדסיים רבים הכוללים 10 מאגרי מים, "עורק ראשי" למים מותפלים לאורך הערבה ותחנות שאיבה. התכנית נאמדת בכ-1.5 מיליארד ש"ח ותעמוד במרכז מוקד הפיתוח של חברת "מקורות" בשנים הקרובות.
כמו כן, בהסתמך על תכניות אב ודחיפות אספקת המים לערבה, מדינת ישראל וממלכת ירדן חתמו על הסכם להקמת מתקן התפלה משותף בסמוך לעקבה. במסגרת ההסכם, מדינת ישראל תרכוש כ-35 מלמ"ש (מיליון מטר קוב לשנה) מים מותפלים מממלכת ירדן ותספק אותם לאורך הערבה. לקידום תגבור אספקת המים לערבה, הוחלט לבצע את הפרויקטים הבאים, אשר אושרו בתכניות האב והמבוצעים על ידי "שח"מ מקורות ביצוע":

 

קו אילת תמנע
קו בקוטר "30 באורך של כ-35 ק"מ מאילת ועד אזור קיבוץ אליפז - באמצעותו יסופקו עד כ-6 מלמ"ש מים מותפלים מעודפי ייצור מתקן ההתפלה "סבחה" באילת, לצריכה חקלאית באזור תמנע.


קו מחבר ערבות
קו בקוטר "28 באורך של כ-32 ק"מ - להעברת מים מליחים מהערבה הדרומית לערבה התיכונה בכמות של כ-2 מלמ"ש. עם התקדמות ביצוע תכנית האב לערבה דרומית באמצעות הקו, יסופקו מים מותפלים מהערבה הדרומית לערבה התיכונה בכמות של כ-13 מלמ"ש.


קו צפית-סדום-נווה זוהר
קו בקטרים "16, "18, "20 באורך כולל של כ-46 ק"מ - הקו יחבר את הערבה התיכונה למערכת המים הארצית. הקו הינו פרויקט הנדסי מורכב שיחבר את בריכות צפית - ברום 448+ מטר - עד לאזור נאות הכיכר - ברום 352- מטר (הפרש גובה של כ-1000 מטר). עקב התוואי הטופוגרפי של הקו, מתוכננות מערכות להקטנת לחץ מ-100 בר ללחץ המתאים לאספקה לצריכה. עם סיום הנחת הקו ניתן יהיה להעביר עד 8 מלמ"ש מים שפירים מהמערכת הארצית לחקלאות באזור הערבה התיכונה וכיכר סדום, אשר יהווה גיבוי למתקן ההתפלה "נווה זוהר", המספק מי שתייה למלונות ים המלח.


מתפילים מקומיים
אספקת מי שתייה באזור הערבה נשענת על מתפילים מקומיים בלבד, כאשר אספקת המים מוגדרת לשתייה בלבד (ברז מטבח). לשאר צורכי הבית מסופקים מים מליחים (שירותים, מקלחות וכדומה).
על פי תכניות אב לערבה הדרומית והתיכונה, תגבור אספקת מי שתייה יהיה ממתקן התפלה שיוקם באזור אילת וממערכת אספקת המים הארצית, ולא יסופקו יותר מים מליחים לשימושי הבית. לצורך תגבור ושיפור אספקת מי השתייה ליישובי הערבה התיכונה, ביצעה חברת "מקורות" תכנון כללי להקמת מתקני התפלה זמניים בסמוך לכל יישוב, בתפוקה של כ-15 מק"ש כל אחד. מי השתייה יסופקו באמצעות מערכות מים שתוכננו להשתלב, ככל הניתן, במערכות המים העתידיות.
כך הוקמו 5 מתקני התפלה ו-2 נוספים נמצאים בשלב ביצוע. עם סיום הקמת מתקני ההתפלה,יסופקו מים באיכות מי שתייה לכל צורכי הבית ביישובי הערבה התיכונה. יישובי כיכר סדום ויישובי הערבה הדרומית, למעט קיבוץ יהל, לא נכללו בתכנית זו עקב התקדמות בביצוע תכניות אב לערבה וקרבתם הגיאוגרפית לאספקת מי שתייה ממקורות גדולים ואמינים (יישובי כיכר סדום למערכת המים הארצית ויישובי הערבה הדרומית לאילת).

 

צילם: יובל פלאוט – יחידת אספקת מים ערבה 

מתפילים אזוריים – ערבה תיכונה
ערך: צחי צבי - מהנדס איכות מים
אישר: אפרים פרקש - מהנדס איכות מים מרחבי

אספקת המים לערבה התיכונה מבוססת על הפקה מקומית מקידוחים, ללא אספקה מהמערכת הארצית. הקידוחים המקומיים בערבה מאופיינים במליחות הגבוהה מעל לתקן מי השתייה, ולכן אינם יכולים להיות מסופקים לשתייה ביישובים.
עד לשנת 2013 פעלו ביישובים מתקני התפלה קטנים (דגם "ערבה"), וסיפקו לתושבים מי שתייה בכמות מוגבלת של כ-5 מק"ש, במערכת הולכה נפרדת, לברז אחד בלבד בכל בית.
בשנת 2013 הוקמו והופעלו מתקני התפלה, לאספקת מים באיכות מי שתייה לכל צורכי הבית ליישובי הערבה התיכונה: חצבה, עין יהב וספיר.
עד לחודש ינואר 2016 מתוכנן להשלים את מלאכת ההקמה ולהפעיל את המתפילים עבור היישובים עידן וצופר.
פרויקט הקמת מתקני ההתפלה הינו פרויקט TURN-KEY שחברת GES זכתה לבצעו.

מאפייני מתקן ההתפלה:

 • אספקת מי הגלם למתקנים הינם קידוחי מים מליחים.
 • תפוקת כל מתקן הינה 18-15 מ"ק לשעה.
 • התפלת המים היא בשיטת האוסמוזה ההפוכה ביחס השבה של 60%. יחס ההשבה נקבע כך שמליחות מי הרכז תהיה ברמה שתאפשר הזרמת מים אלה למערכת המליחה לצורך השקיה.
 • המים המותפלים מוזרמים למערכות אספקת מי השתייה, אשר הוקמו או הוסבו ממערכות קיימות.
 • מי הרכז מועברים למערכת המליחה או למאגרי מים המשמשים לחקלאות.
 • המתקנים תוכננו ללא הזרמת מים לסביבה, כלומר מתבצע טיפול ומִחזור למי השטיפות וכן מִחזור מי הרכז והדיגום למערכת המים המליחה.

 

ב-22 באוקטובר 2015 הושלמה הפעלת מתפיל צופר החדש, וב-4 בנובמבר 2015 התקבל אישור משרד הבריאות לאספקת המים לשתייה לכל צורכי הבית מהמתפיל ליישובים צופר וצוקים.
עם השלמת הפעלת מתפיל צופר החלו עבודות הקמת מתפיל עידן והפעלתו מתוכננת לחודשים דצמבר 2015-ינואר 2016.צילם: ליעוז רובין – מח' איכות מים, יח' אספקת מים ערבה

 


 

הפעלת מערכת קצה קו הרכז
ערך: יהונתן יערי - מהנדס מים
אישר: יורי קספרוק - מהנדס אספקת מים מרחבי

מערכת לאיסוף מי רכז ממתקני התפלה "גרנות", "גת" ו"להט" מורכבת מ-4 קווים באורך כללי של כ-31 ק"מ. בעקבות הרחבת מתקני התפלה "גרנות" ו"להט", שמתוכננת להתבצע לקראת סוף דצמבר 2015, תגדל ספיקת מי הרכז מ-550 מק"ש ל-850 מק"ש, כאשר בשלב פיתוח מלא הספיקה צפויה להגיע עד ל-1,100 מק"ש.
קווי הרכז צריכים לעבוד כקווי לחץ והזרמת מי הרכז חייבת להיות בחתך זרימה מלא ובאופן מתמיד, למניעת כניסת אוויר לצינורות והיווצרות משקעים בקו עקב כך.
בשלב הראשון בוצעה הזרמת מי הרכז בצינור בחתך מלא בספיקות של עד 850 מק"ש, בוצעה על ידי שמירת לחץ קבוע בקצה הקו באתר תחנת אשקלון באמצעות אביזרים הידראוליים - שסתומים שומרי הלחץ.

 


קצה קו הרכז – צילם: יהונתן יערי

הרחבת מתקני התפלה, וכתוצאה מכך הגדלת ספיקת מי הרכז מעל 550 מק"ש, הייתה כרוכה במתן פתרון מערכתי לשינויי ספיקה בתחום בין 0 לבין 1,100 מק"ש, תוך הבטחת לחצים תקינים לאורך הקווים והבטחת זרימה בחתך מלא בכל תחום הספיקות.
מהנדסי המרחב נרתמו למציאת הפתרון, זאת למרות, ובמקביל לעבודה של המתכנן החיצוני בנושא. לאחר ניתוח הנדסי של מערכת איסוף מי הרכז, גובש רעיון לתפעול המערכת בספיקות משתנות בתחום בין 0 לבין 1,100 מק"ש, תוך עמידה בדרישת יחידת התפלה –מניעת כניסת אוויר לצינורות.
הרעיון יושם בהנחיות פיקוד שנכתבו במרחב והועברו ליישום על ידי "שח"מ מקורות ביצוע". הפעלת המערכת על פי ההנחיות החדשות בוצעה בתאריך 7.10.15.

 

גרף הפעלת הפיקוד מיום 7.10.15

 


 

בטיחות במרחב הדרום
מאת: פטריק פרטוש – מנהל אספקת מים נגב מרכזי, יורם תבל – ממונה בטיחות מרחבי

תחום הבטיחות במרחב הדרום מצוי בפיתוח מתמיד וניכרת מגמת שיפור רמת הבטיחות ביחידות אספקת המים ובמטה המרחב. הפעילות כוללת הגברת המודעות לנושא, שיפור סביבת עבודה בטוחה והכנסת תקינה מחייבת המאפשרת בקרה של תהליכי הבטיחות בכל יחידה, תוך מחויבות משותפת של גורמי ההנהלה והעובדים כאחד.
הטמעת תרבות הבטיחות המונעת החלה כבר בשנת 2005, כאשר החלו לפעול צוותי שיפור על בסיס מתודולוגיה מובנית והכנסת תוכנות לניהול הבטיחות.
בהתאם להחלטת ועדת בטיחות מרכזית בשנת 2012, החל  תהליך הסמכה  לתקן ישראלי (ת"י) 18001 לבטיחות ובריאות בתעסוקה. יחידת אספקת מים נגב צפוני נבחרה לבצע את הפיילוט בהטמעת המערכת לניהול הבטיחות והגהות, כחלק מדרישות התקן. יישום מוצלח של התקן סלל את הדרך ליתר יחידות המרחב, תוך שימוש בכלי ניהולי-תיעודי - "תוכנה לניהול הבטיחות" - שפותח ביחידת אספקת מים נגב מרכזי. התוכנה מרכזת את כל האלמנטים הנדרשים על פי התקן ועל פי התקנה החדשה, תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע׳׳ג- 2013.
האמונים על בקרת התוכנה ועדכונה הינם ממוני הבטיחות היחידתיים, המרכזים ומבקרים את תחום הבטיחות על פי הנחיה וליווי של ממונה הבטיחות המרחבי.
 

 

פעילות שבוצעה לקידום הטמעת ת"י 18001:

 • הטמעת תוכנה לניהול הבטיחות בעמדות המחשה של מנהלים ביחידות אספקת מים.
 • מעקב אחר ביצוע מדדים פרו אקטיביים וביצוע בקרות חודשיות, כגון: סיורי מנהלים, תדריכי בטיחות חודשיים, תמציות מידע, סקרי סיכונים למתקנים אופייניים, סיורי
 • מיפוי מפגעים באתרי יחידות השדה.
 • מעקב אחר פגי תוקף.
 • מעקב ותיעוד אחר בדיקות תקופתית: ציוד כיבוי אש, מכונות ואבזרי הרמה, ציוד חשמלי מטלטל, בדיקות רפואיות, הכשרות, הסמכות ועוד.


התהליך לקבלת ההסמכה ביחידת אספקת מים נגב מרכזי כלל מספר מפגשי סוקר "מכון התקנים", אשר ביקש לערוך מספר שיפורים לאחר ביצוע כל הפעילויות הנדרשות. בסיום המבדק הוענקה ליחידת אספקת מים נגב מרכזי תעודת הסמכה "מערכת ניהול הבטיחות והבריאות בתעסוקה" (ת"י 18001).
בסיום שנה זו תוסמך גם יחידת אספקת מים ערבה, ובכך תושלם הסמכת מרחב הדרום כולו לת"י 18001 לניהול תרבות הבטיחות. הסמכה זו תעמיד את מרחב הדרום בשורה אחת עם ארגונים מתקדמים בעולם.

 

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה