מ"מ סמנכ"לית כספים - איריס עברי

סמנכ"לית לכספים

נחישות ומקצועיות

מאת: הדר דויש, היחידה הכלכלית

 

בעת הנוכחית ישנם מספר תהליכים, המתנהלים במקביל, אשר יש בהם כדי להשפיע באופן מהותי על איתנותה הפיננסית של "מקורות" ועל מעמדה ותפקידיה במשק המים הישראלי. להלן תיאור תמציתי של תהליכים אלו ועדכון בעניין מידת התקדמותם:

 • לצורך קביעת רגולציה כלכלית ארוכת טווח במשק המים מונתה על ידי מנהל רשות המים ועדה בראשות רם בלינקוב, אשר חברים בה מספר בעלי תפקידים בכירים ברשות המים, נציגים מאגף התקציבים באוצר וכן יועצים מלווים.
  החברה, בהובלת היחידה הכלכלית, ביצעה עבודת הכנה מקיפה והציגה בפני ועדת בלינקוב מגוון רחב של נושאים בכל ההיבטים הקשורים ברגולציה של רשות המים על "מקורות" (הכרה בעלויות, מודל בפיתוח וכדומה).
  בחודש יולי הציגה הוועדה את עיקרי המלצותיה בפני החברה וזו גיבשה התייחסות מקיפה שהוגשה במהלך חודש אוגוסט. בספטמבר הוגשו מסקנות הוועדה הסופיות למועצת רשות המים והן צפויות להוות את הבסיס לקביעת מודל ההכרה וכללי הרגולציה לחומש הקרוב.  במסגרת הדו"ח הסופי נתקבלו חלק מעמדות החברה, לרבות מודל אישור פרויקטים והכרה בהשקעות הפיתוח, קביעת מנגנון הצמדה לעלויות הקבועות בהתאם להיקף הנכסים של החברה ועוד. מנגד ישנן נקודות מחלוקת, בפרט ההמלצה להקטנת שיעור התשואה להון.
 • בחודש יוני 2014 מינו שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ושר האוצר ועדה בין-משרדית לבחינת ייעול משק המים. החברה הציגה בפני הוועדה צעדים נדרשים לייעול משק המים במקטעי הפעילות השונים קרי הפקה, הולכה, אספקה, טיהור והשבה, אשר במצטבר מגלמים פוטנציאל להפחתה משמעותית בתעריף המים.
 • לצד אלה מקדמת רשות המים מספר יוזמות בהקשר של אספקת המים לחקלאות, וזאת באמצעות קביעת רישיונות אספקה אזוריים לחקלאות והקמת ספקי קולחים אזוריים. כמו כן, בכוונת רשות המים לבצע אסדרה בתחום האספקה לבית במרחב הכפרי.
  החברה מנתחת את המשמעויות של מתווים אלה ופועלת מול הגורמים הרלוונטיים כדי להציע מודל אשר מחד עונה על מטרות רשות המים לפיתוח ולאמינות אספקה לחקלאות,  ומאידך אינו פוגע באופטימיזציה המושגת על ידי הראייה הכלל-ארצית על ידי גוף נטול אינטרסים ואינו מעמס עלויות עודפות על צרכני המים על דרך הקמת מנגנונים ביורוקראטיים מיותרים.


כל הסוגיות שתוארו לעיל מאופיינות בהשלכות רוחב ומעורבים בהן גורמים רבים. הימצאותנו בעיצומה של מערכת בחירות מקשה על היכולת להעריך את קצב התפתחות הדברים ואופן המימוש של התהליכים הנ"ל, אך החברה תמשיך לפעול בנחישות ובמקצועיות מול כלל הגורמים להצגת עמדותיה, כאשר טובת משק המים לנגד עיניה.
הסכם גמר התחשבנות עם המדינה

מאת: צפי טוקר, מנהלת מחלקת אספקת מים - יחידת כלכלה ותקציבים

 

בתאריך 6.7.14 נערך טקס חגיגי בלשכת שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, סילבן שלום, שבו נחתם בין המדינה לחברת "מקורות" הסכם גמר התחשבנות עד סוף שנת 2007.
יחסי הפיקוח שבין המדינה לחברת "מקורות" הוסדרו משנת 1993 עד שנת 2009, במסגרת חוק המים ובמסגרת הסכמית הידועה בשם "הסכמי העלויות" (באמצעות שלושה הסכמים עוקבים).
הסכמי העלויות על נספחיהם קבעו, בין היתר, את הנהלים והתחשיבים להכרה בהוצאות חברת "מקורות" והכנסותיה. בתוך כך קבעו ההסכמים כי בגין הפרש שלילי בין ההכנסות המוכרות וההוצאות המוכרות תהא "מקורות" זכאית להעברה מתקציב המדינה בגובה ההפרש האמור,
 ולהיפך בגין הפרש חיובי. 
בהחלטת ממשלה מתאריך 12.8.2007 ובהחלטת מועצת רשות המים מתאריך 25.2.2010 החליטה המדינה  כי משנת 2008 ואילך ההפרש שבין ההכנסות המוכרות וההוצאות המוכרות לא יהיה דרך תקציב המדינה, אלא דרך תעריפי המים שייקבעו לצרכנים. לפיכך, ההתחשבנות בין חברת "מקורות" למדינה באמצעות תקציב המדינה הייתה עד סוף שנת 2007.
החל משנת 1993 הגישה החברה מדי שנה חשבון תמיכות לממשלת ישראל, בהתבסס על הכללים שסוכמו בהסכמי העלויות (הרלוונטיים לכל שנה). אישור חשבונות אלה היה כפוף לבדיקת המדינה.
הסכם גמר ההתחשבנות גובש לאחר תהליך עבודה ארוך ומורכב שניהלו חברת "מקורות" והמדינה במהלך השנים האחרונות, והוא מסדיר את ההתחשבנות הכספית בין החברה והמדינה (במסגרת הסכמי העלויות), וכן מחלוקות רבות שנים בנושאים מהותיים. להלן פירוט הנושאים העיקריים שקיבלו ביטוי בהסכם:

 1. ההתחשבנות הכספית עד סוף שנת 2007
 2. ההלוואות הצמיתות
 3. שטרי הון
 4. ההשקעות בשפד"ן
 5. תשלום מיוחד
 6. היטל הפקה בגין שנת 2006
 7. מע"מ בגין היטל הפקה
 8. הסדרת ההתחשבנות בגין מפעל המים ברמת הגולן

בהסכם גמר ההתחשבנות סוכם כי "מקורות" תעביר לממשלה סך של 460 מיליון ₪, לסיום ההתחשבנות בין הצדדים לגבי תקופת גמר ההתחשבנות וכל התקופה שקדמה לה. ההסכם סוגר את סכומי ההתחשבנות לתקופה האמורה, למעט בגין הליכים משפטיים שהוגדרו בהסכם, ובאופן שלצדדים לא יהיו דרישות נוספות אחד מהשני (למעט בסוגיות שפורטו בהסכם).
הנהלת החברה ראתה חשיבות רבה באישור ובחתימה על הסכם גמר ההתחשבנות מול המדינה.
כאמור, ההסכם מביא לידי סיום את ההתחשבנות הכספית בין "מקורות" והמדינה עד לסוף שנת 2007, וכן מסדיר מספר נושאים מהותיים אשר ליוו את החברה מזה שנים רבות והעיבו על פעילותה.
לסיכום, הסכם גמר ההתחשבנות הנו הסכם היסטורי המיטיב עם החברה. ההסכם מביא את החברה לפתחה של תקופה חדשה באופן שיאפשר לה להתמודד עם אתגרי העתיד בצורה טובה יותר.

 

צילום: קובי וולף

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה